Gå till huvudinnehåll

Franchisingavtalet

När du har hittat det koncept som passar dig är det dags att ingå avtal med franchisegivaren. Det finns inget standardavtal för franchise och avtalen kan därför se olika ut beroende på franchisekedja.

Franchisingavtalet 

Alla avtal är individuella, men bör tydligt visa vilka rättigheter och skyldigheter som båda parter har. Det är viktigt att du läser igenom avtalet noggrant och förstår vad det innebär. En jurist som är kunnig inom franchise kan hjälpa dig att avgöra om avtalsvillkoren är rimliga.

Svenska Franchiseföreningen har tagit fram en checklista över de punkter som ett franchiseavtal bör innehålla, till exempel:

 • avtalsparterna och syftet med avtalet
 • franchisetagarens rättigheter och inom vilka områden
 • franchisegivarens skyldigheter
 • franchisetagarens skyldigheter
 • förbindelser (bland annat lojalitet, sekretess och konkurrensförbud)
 • konfidentiell information/företagshemligheter
 • marknadsföring
 • ekonomi och administration
 • avgifter
 • avtalstid
 • tvistelösning. 

Få fler råd och tips om franchising hos Svenska Franchiseföreningen

Franchisegivaren är skyldig att i god tid innan ett franchiseavtal ingås ge dig som franchisetagare

 • begriplig information skriftligen om avtalets innehåll, 
 • övriga förhållanden som är viktiga med hänsyn till omständigheterna.

Om ni inte kommer överens 

I början av ett samarbete tänker man i regel inte på vad som kan hända om man senare inte skulle komma överens med den andra parten. Därför är det viktigt att det tydligt framgår i franchiseavtalet hur en eventuell framtida tvist ska lösas.

Som franchisetagare bör du ha klart för dig innebörden av olika sätt att lösa en tvist, eftersom franchisetagaren ofta har en svagare ekonomisk ställning än franchisegivaren.

Alternativen är att föra tvisten till allmän domstol, att avgöra tvisten genom skiljedomsförfarande eller genom förenklat skiljeförfarande.

Om du vill lägga ner eller sälja företaget 

Tänk på vad som kan hända om du av någon anledning vill lägga ner ditt företag. Ett franchiseavtal löper över viss tid. Villkoren för uppsägning och förnyelse av avtalet ska framgå av avtalet. Om du vill sälja verksamheten ska du tänka på att franchisegivaren har rätt att pröva köparens lämplighet som ny franchisetagare i ditt ställe.

Franchisegivaren kan motsätta sig en försäljning till en viss person. Läs igenom avtalsvillkoren för försäljning av verksamheten noggrant, så att du vet vad som gäller redan från början.