Gå till huvudinnehåll

Starta och registrera en ideell förening

En ideell förening kan ha ett ideellt ändamål, bedriva ideell verksamhet eller båda delarna. Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar, fackföreningar och kulturföreningar. Ni kan behöva ansöka om organisationsnummer och registrera föreningen hos Skatteverket.

För att starta en ideell förening ska ni vara en grupp om minst tre personer. Ni börjar med att bilda en tillfällig styrelse och skriver ett förslag till stadgar. Stadgarna ska ni i gruppen besluta om på föreningens första medlemsmöte som kallas för ett konstituerande möte. På mötet väljer medlemmarna en styrelse och en eller två revisorer. Efter det har föreningen bildats. 

Sidan Starta en ideell förening hos Skatteverket

Allmännyttiga ideella föreningar 

Med allmännyttig verksamhet menas att verksamheten är något som samhället tycker är värt att stödja. Exempel på det kan vara välgörenhet, kultur, idrott, utbildning eller ungdomsverksamhet. 
Allmännyttiga ideella föreningar är, till skillnad från övriga ideella föreningar, skattebefriade för en del inkomster. Föreningen måste då uppfylla följande fyra villkor för att vara allmännyttig. 

  1. Föreningens syfte ska vara allmännyttigt.
  2. Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens allmännyttiga syfte.
  3. Minst 75 procent av föreningens intäkter ska användas till att uppfylla föreningens allmännyttiga syfte.
  4. Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar.

När föreningen är bildad kan ni ansöka om ett organisationsnummer åt föreningen hos Skatteverket. Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska öppna ett bankkonto, hyra en lokal, ansöka om bidrag, betala ut lön eller arvode, eller utföra uppdrag åt företag och kommuner.

Sidan Starta en ideell förening hos Skatteverket

3. Skatteregistrera föreningen

Om föreningen bedriver näringsverksamhet eller betalar ut ersättning kan ni behöva ansöka om F-skatt eller registrera föreningen för moms eller som arbetsgivare. Det gör ni enklast genom att använda tjänsten här på verksamt.se.

Om ni inte har möjlighet att använda tjänsten finns det även en pappersblankett som ni kan fylla i. 

Företagsregistrering (SKV 4620) (Skatte- och avgiftsanmälan) hos Skatteverket 

Ansök om F-skatt 

Ni kan ansöka om godkännande för F-skatt om föreningen har näringsverksamhet. De uppgifter om överskott som ni anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt föreningen ska betala per månad. 

Sidan Godkännande för F-skatt hos Skatteverket

Registrera föreningen för moms 

Ni som driver en ideell förening som har ekonomisk verksamhet, till exempel producerar och handlar med varor och tjänster, ska lägga på moms på priset när ni säljer en vara eller tjänst. Ni kan även göra avdrag för den moms ni betalar när ni köper in varor och tjänster till verksamheten. En förening som har en försäljning där beskattningsunderlaget inte överstiger 80 000 kronor under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. Det innebär att ni inte behöver registrera föreningen för moms.

Momsregler för allmännyttiga ideella föreningar

Om föreningen är en allmännyttig ideell förening och inte ska betala skatt på verksamhetens inkomster ska ni aldrig lägga på moms på priset eller göra avdrag för moms på inköp till verksamheten. Föreningen kan däremot behöva betala moms på inköp av varor och tjänster från utlandet.

Sidan Moms för ideella föreningar hos Skatteverket

Registrera föreningen som arbetsgivare 

Ni ska registrera föreningen som arbetsgivare om ni betalar ut ersättning för lön, arvoden eller ger ut förmåner till en person eller ett företag som inte är godkänd för F-skatt. Ni behöver bara registrera föreningen som arbetsgivare om ersättningen överstiger 1 000 kr per person och år. Om föreningen betalar ut ersättning under 1 000 kr ska ni istället redovisa den på en kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (KU10).

Sidan Lön och ersättning hos Skatteverket

Sidan Arbetsgivare hos Skatteverket

Blanketten KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. hos Skatteverket

Särskilda regler för ersättning till idrottsutövare

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under ett halvt prisbasbelopp (28 650 kronor för 2024) per idrottsutövare under året. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha ett syfte som är till nytta för allmänheten, en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte.

Om beloppet är ett halvt prisbasbelopp eller mer per idrottsutövare under ett år ska ni däremot betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på hela beloppet.

Redovisa lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag som ideell förening hos Skatteverket

Om föreningen ska bedriva näringsverksamhet kan ni välja att skydda föreningens namn hos Bolagsverket. En näringsdrivande ideell förening kan skydda sitt företagsnamn i det län den är registrerad. Föreningen kan även söka namnskydd i fler län. Det kostar en extra avgift per län.

Sidan Föreningens namn för näringsdrivande ideell förening hos Bolagsverket

Det är viktigt att ta reda på om verksamheten kräver tillstånd eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på er som ska driva verksamheten eller på lokalen som ska användas i verksamheten.

Hitta tillstånd

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. De flesta ideella föreningar har fler än tre medlemmar och varje medlem har en röst. Eftersom man behöver kontrollera mer än 25 procent för att vara verklig huvudman, innebär det vanligtvis att det inte finns någon verklig huvudman i en ideell förening.  

Sidan Om verklig huvudman i ideell förening hos Bolagsverket

Mer om ideell förening

Ändra adress

Kom ihåg att anmäla en c/o-adress om föreningens post ska gå till en privatperson, till exempel till en ledamot i föreningen. Om personen flyttar eller går ur styrelsen måste ni göra en adressändring för föreningen. Det räcker inte att privatpersonen ändrar sin adress.

Sidan Ändring av adress, namn och säte för en ideell förening eller stiftelse hos Skatteverket

Deklarera åt föreningen

Ideella föreningar som har ett organisationsnummer ska lämna inkomstdeklaration 3.

Sidan Deklarera åt en ideell förening, stiftelse eller ett registrerat trossamfund hos Skatteverket

Måste en ideell förening ha en bokföring?

En ideell förening är bokföringsskyldig om den uppfyller något av följande:

  • Värdet av föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor.
  • Föreningen bedriver näringsverksamhet.
  • Föreningen är moderföretag i en koncern.

Även om föreningen inte uppfyller kraven kan ni vara bokföringsskyldiga om det står i föreningens stadgar att ni ska ha en bokföring.

Tänk på att det är viktigt att kunna visa hur föreningens ekonomi ser ut för till exempel medlemmar, bank, leverantörer, kommun och andra intressenter, även om ni inte är bokföringsskyldiga. 

Sidan Bokföring och bokslut hos Skatteverket