Gå till huvudinnehåll

Styrelsearbete i aktiebolag

Här beskriver vi vilka frågor en styrelse ska arbete med och vilka som ingår i en styrelse. Genom att utveckla ditt styrelsearbete kan du utveckla ditt företag och öka din tillväxt.

En styrelse kan ha en avgörande roll för utvecklingsfrågor som till exempel import/export, hållbarhet och digitalisering. Ibland kan banker, revisorer eller riskkapitalistföretag föreslå ett mer utvecklat styrelsearbete för att till exempel bevilja lån eller finansiering. Frågor som en styrelse kan arbeta med:

  • förbereda, formulera och prioritera rätt frågor för företaget. En styrelse ska kunna hantera kritik både mot företagets ledning och styrelsen
  • framtidsfrågor och hålla koll på trender, antingen genom styrelsemedlemmarnas egen branschkunskap eller avgöra om de behöver ta in extern hjälp
  • ha en tydlig roll i förhållande till vd och ägare vad gäller strategier och affärsutveckling
  • systematiskt följa upp beslut och våga ta beslut utan att frågor blir alltför långdragna.

I ett aktiebolag måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

Det kan vara bra att ha minst en styrelsemedlem med expertkunskaper inom till exempel marknadsföring, innovation eller digitalisering. Vilken spetskunskap du behöver i styrelsen beror på vilken bransch du är verksam inom. Genom att göra en noggrann nulägesanalys och skriva ner företagets framtidsplaner kan du se vilka kompetenser du behöver i din styrelse. Det underlättar vid rekrytering av nya styrelsemedlemmar.

Ett sätt att utveckla ditt företag kan vara att utveckla företagets styrelse. Det kan då vara viktigt att skilja mellan styrelse och företagsledning och låta styrelsen arbeta med strategiska frågor medan företagsledningen arbetar med operativa frågor. Styrelsen ska undvika att arbeta med frågor som är alltför nära verksamheten eller som har med förvaltning att göra. Därför kan det vara viktigt att ta in externa styrelsemedlemmar med olika expertkunskaper. 

Styrelsemöten i aktiebolag måste enligt lag hållas minst en gång per år och det är ordföranden som sammankallar till mötena. Ägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten. Det kan också ske genom ett så kallat ägardirektiv Om bolaget ska ha en vd tillsätts denna av styrelsen.

Här kan du läsa mer om bolagsstämma, årsstämma, extra bolagsstämma och fortsatt bolagsstämma. 

Bolagsstämma på bolagsverket.se

Ett ägardirektiv tydliggör ägarens eller ägarnas vilja och vision om hur företaget utvecklas på medellång sikt, cirka tre till fem år. Det lägger fast att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma målbild, värderingar och förväntningar för företaget. Ägardirektivet ska vara ett kortfattat arbetsdokument som uppdateras löpande och som pekar ut företagets riktning.

Tillväxtverket har samlat exempel om hur du kan skriva ett ägardirektiv.

Ägardirektiv hos Tillväxtverket

Tillväxtverket har tagit fram styrelsetrappan som är en guide för dig som vill läsa om olika styrelseformer och arbetssätt, ta reda på mer om hur du kan utveckla ditt företag med strategiskt och aktivt styrelsearbete och inspireras av hur andra har gjort.

Till Styrelsetrappan på Tillväxtverkets webbplats