Gå till huvudinnehåll

Redovisning av enskild näringsverksamhet i konkurs

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med konkurs. Det gäller bland annat redovisning av resultat, fonder och räntefördelning.

Lämna arbetsgivardeklarationer fram till konkursbeslutet

Din verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska du inte heller vara registrerad som arbetsgivare för tiden efter konkursbeslutet.

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet.

Om du inte har betalat ut några löner anger du detta genom att fylla i noll (0) vid rutan "Summa arbetsgivaravgifter" samt noll (0) i rutan "summa avdragen skatt".

Om en konkursförvaltare väljer att driva verksamheten vidare efter datum för konkursen ansvarar konkursförvaltaren för att arbetsgivardeklarationer lämnas till Skatteverket.

Lämna momsdeklarationer fram till konkursbeslutet

Din verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska du inte heller vara registrerad till moms för tiden efter konkursbeslutet.

Du ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet. Har du ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Om en konkursförvaltare väljer att driva verksamheten vidare efter datum för konkursen ansvarar konkursförvaltaren för att momsdeklarationer lämnas till Skatteverket.

Lämna din inkomstdeklaration

Du ska fortsätta lämna din inkomstdeklaration även efter konkursen.

Inkomster som du ska betala skatt för under pågående konkurs

Utgångspunkten är att du är skyldig att betala skatt för alla dina inkomster. Det gäller även då du är i konkurs. Till exempel ska du betala skatt för:

  • kapitalvinst på fastighet som konkursboet har sålt
  • inkomst av tjänst, även om viss del av lönen betalas in till konkursboet
  • fordringar som har uppkommit i näringsverksamheten före konkursen och som fakturerats av konkursförvaltaren
  • inkomst av näringsverksamhet där du efter konkursutbrottet har bedrivit näringsverksamhet vid sidan av konkursboet, trots att sådan verksamhet inte är tillåten under en konkurs.

Är du fastighetsägare är du skyldig att betala fastighetsskatt för den tid som du är ägare till fastigheten.

Om du är skattskyldig för inkomster under konkursen ska dessa redovisas på vanligt sätt i din inkomstdeklaration.

Återföra fonder

Du ska återföra periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfond till beskattning vid konkurs. Det innebär att du ska ta upp det återförda beloppet som intäkt under det beskattningsår som beslutet om konkurs meddelades.

Räntefördelning vid konkurs

Du kan göra en räntefördelning även vid din sista redovisning av näringsverksamheten i samband med konkursen. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och ska beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas med hänsyn till de tillgångar och skulder som fanns vid beskattningsårets ingång.

Räntefördelning hos Skatteverket

Underskott i näringsverksamhet

Du får inte dra av det underskott som uppkommit före beslutet om konkursen, det vill säga det ingående underskottet för konkursåret. Det är bara om konkursen läggs ned på grund av att borgenärerna (fordringsägarna) fått full betalning, som du har rätt att göra ett underskottsavdrag. Däremot får du dra av ett underskott som uppkommit samma år som konkursen inträffade. Ett sådant underskott rullas vidare så länge konkursen pågår.

Skattekontot vid konkurs

Skattekontot påverkas inte av att du har försatts i konkurs. Men under den tid konkursen pågår kommer skattekontoutdragen att skickas till konkursförvaltaren och inte till dig.