Gå till huvudinnehåll

Redovisa konkurs av enskild näringsverksamhet

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med konkurs. Det gäller bland annat redovisning av resultat, fonder och räntefördelning.

Arbetsgivardeklaration

Du som arbetsgivare ska varje månad redovisa de ersättningar och skatteavdrag du har gjort för respektive anställd. Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen i e-tjänsten Lämna Aarbetsgivardeklaration på skatteverket.se. Från och med den 1 januari 2024 ska du lämna uppgift om hur stort belopp betalningsmottagaren fått i kontant ersättning eller förmån som avser styrelsearvode. På individuppgiften fyller du i beloppet för styrelsearvodet i ruta 023 - Varav ersättning som är styrelsearvode. Styrelsearvodet ska även ingå i beloppet du redovisar som kontant ersättning eller förmån.

Redovisa resultatet i din inkomstdeklaration

Du ska betala skatt för de inkomster som fanns före beslutet om konkurs. Inkomsterna ska du redovisa på vanligt sätt.

Inkomster som du ska betala skatt för under pågående konkurs

Utgångspunkten är att du är skyldig att betala skatt för alla dina inkomster. Det gäller även då du är konkursgäldenär. Många frågor om vad som är skattepliktig inkomst under en konkurs är inte besvarade. Men det finns ett antal rättsfall där domstolarna avgjort vad som är skattepliktigt. Till exempel ska du betala skatt för:

  • kapitalvinst på fastighet som konkursboet har sålt
  • inkomst av tjänst, även om viss del av lönen betalas in till konkursboet
  • fordringar som har uppkommit i näringsverksamheten före konkursen och som fakturerats av konkursförvaltaren
  • inkomst av näringsverksamhet där du efter konkursutbrottet har bedrivit näringsverksamhet vid sidan av konkursboet, trots att sådan verksamhet inte är tillåten under en konkurs.

Är du fastighetsägare är du skyldig att betala fastighetsskatt för den tid som du är ägare till fastigheten.

Om du är skattskyldig för inkomster under konkursen ska dessa redovisas på vanligt sätt i din inkomstdeklaration.

Återföra fonder

Du ska återföra periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfond till beskattning vid konkurs. Det innebär att du ska ta upp det återförda beloppet som intäkt under det beskattningsår som beslutet om konkurs meddelades.

Räntefördelning vid konkurs

Du kan göra en räntefördelning även vid din sista redovisning av näringsverksamheten i samband med konkursen. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och ska beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas med hänsyn till de tillgångar och skulder som fanns vid beskattningsårets ingång.

Du får göra en positiv räntefördelning om det fanns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid det förra räkenskapsårets slut. När verksamheten upphör kan en positiv räntefördelning även ske för återförda periodiseringsfonder samt vid minskning av expansionsfonden.

Du ska göra en negativ räntefördelning om det finns ett negativt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid det förra räkenskapsårets slut.

Du ska justera fördelningsbeloppet med hänsyn till längden på räkenskapsåret om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader. Du kan göra denna justering som längst till och med beslutet om konkurs.

Underskott i näringsverksamhet

Du får inte dra av det underskott som uppkommit före beslutet om konkursen, det vill säga det ingående underskottet för konkursåret. Det är bara om konkursen läggs ned på grund av att borgenärerna (fordringsägarna) fått full betalning, som du har rätt att göra ett underskottsavdrag. Däremot får du dra av ett underskott som uppkommit samma år som konkursen inträffade. Ett sådant underskott rullas vidare så länge konkursen pågår.

Skattekontot vid konkurs

Skattekontot påverkas inte av att du har försatts i konkurs. Men under den tid konkursen pågår kommer skattekontoutdragen att skickas till konkursförvaltaren och inte till dig.