Gå till huvudinnehåll

Redovisa konkurs av handelsbolag

När handelsbolaget går i konkurs är det du som företrädare som är ansvarig för att lämna redovisning fram till tiden för konkurs. Allt som sker efter konkursen ska redovisas av konkursförvaltaren.

Allt som hör till tiden fram till konkurs och likvidation av handelsbolaget är bolagsmännens(eller komplementärens) ansvar. Medan allt som hör till tiden efter konkursen hanteras av konkursförvaltaren. Detta kvardröjande ansvar kan vara svårt att minnas och allt material finns dessutom hos konkursförvaltaren. Vissa konkursförvaltare väljer därför att även hantera delar från tiden före konkurs. Men detta måste ni komma överens om tillsammans, ansvaret ligger ändå på dig som företrätt bolaget fram till konkursen.

Bolagets inkomstdeklaration

Fram till beslutet om konkursen ska bolaget betala skatt för de inkomster som uppkommit före konkursbeslutet. Skatterna ska bolaget redovisa på vanligt sätt. Äger bolaget till exempel en fastighet ska bolaget betala fastighetsskatt så länge det äger fastigheten.

Inkomstdeklaration ska lämnas ända fram tills bolaget är avregistrerat, oavsett om det finns några inkomster att redovisa eller inte. Det är de bolagsmän som företrätt bolaget under tiden fram till konkursen som ansvarar för att lämna bolagets deklaration.

Skattekontot

Skattekontot påverkas inte av att bolaget är i konkurs. Däremot kommer skattekontoutdragen att skickas till konkursförvaltaren fram till dess att konkursen är avslutad.

Delägarens inkomstdeklaration

Utgångspunkten är att du som delägare är skyldig att betala skatt för bolagets inkomster. Det gäller även då bolaget är försatt i konkurs. Många frågor om vad som är skattepliktig inkomst under en konkurs är inte besvarade. Men det finns ett antal rättsfall där domstolarna avgjort vad som är skattepliktigt. Till exempel ska du betala skatt för:

  • Kapitalvinst på fastighet som konkursboet har sålt.
  • Fordringar som har uppkommit i näringsverksamheten före konkursen och som fakturerats av konkursförvaltaren.
  • Inkomst av näringsverksamhet där någon efter konkursutbrottet har bedrivit näringsverksamhet vid sidan av konkursboet, trots att sådan verksamhet inte är tillåten under en konkurs.

Vilka regler gäller för att få dra av underskott?

Har ett bolag försatts i konkurs, men inte delägarna? Då har delägarna kvar rätten till avdrag för sina outnyttjade underskott som uppkommit i bolaget före konkursen. Ett sådant underskott kan utnyttjas mot till exempel en kapitalvinst på en fastighet som ägs av bolaget och som har sålts under konkursen.

När konkursen är avslutad utan något överskott är bolaget upplöst. Om det finns kvar ett underskott då och som inte är utnyttjat, kan det inte utnyttjas ett senare år. Det kvarvarande underskottet vid konkurs minskar inte din justerade anskaffningsutgift, därmed får du i praktiken avdrag vid beräkning av kapitalvinst/förlust istället.

Fonder

Du ska återföra periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfond till beskattning. Det innebär att du ska ta upp det återförda beloppet som intäkt vid taxeringen för det beskattningsår då beslut om konkurs meddelats.

Räntefördelning

  • Du kan göra en räntefördelning även vid din sista redovisning av näringsverksamheten i samband med konkursen. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och ska beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas med hänsyn till de tillgångar och skulder som fanns vid beskattningsårets ingång.
  • Du får göra en positiv räntefördelning om det fanns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid det förra räkenskapsårets slut. När verksamheten upphör kan en positiv räntefördelning även ske för återförda periodiseringsfonder samt vid minskning av expansionsfonden.
  • Du ska göra en negativ räntefördelning om det finns ett negativt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid det förra räkenskapsårets slut.
  • Du ska justera fördelningsbeloppet med hänsyn till längden på räkenskapsåret om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader. Du kan göra denna justering som längst till och med beslutet om konkurs.

Skattekontot

Ditt skattekonto påverkas inte av att bolaget är i konkurs.