Gå till huvudinnehåll

Skatt och avgifter vid likvidation av handelsbolag

Så här hanterar du skatt och deklaration i samband med likvidation av handelsbolag eller kommanditbolag.

När du avslutar verksamheten kan bolaget antingen sälja tillgångarna eller så kan delägarna ta över dem privat.

Avveckling av handelsbolag hos Skatteverket

Uttag som ska tas upp till beskattning för bolaget

Bolagets tillgångar kan antingen säljas eller överföras till delägare. Om en delägare tar över tillgångar från bolaget görs ett eget uttag, vilket leder till uttagsbeskattning i bolaget. Egna uttag påverkar därför bolagets inkomstdeklaration och momsredovisning. Exempel kan vara att delägaren tar ut en maskin eller lager av kläder.

Vid uttagsbeskattning ska du ta upp tillgångens marknadsvärde som inkomst i bolagets inkomstdeklaration. Marknadsvärdet är det bolaget kan få betalt för inventariet vid försäljning till utomstående. Inkomstskattemässigt blir det alltså som om tillgången hade sålts av bolaget. Det är bara tillgångar som skulle ha beskattats i näringsverksamhet om de sålts som ska uttagsbeskattas. Kapitalbeskattade tillgångar som till exempel näringsfastighet kan du läsa om nedan. Du ska även ta upp avskrivna inventarier till beskattning.

Delägare

För delägare som övertar tillgångar från bolaget som leder till uttagsbeskattning minskas delägarens kapitalkonto och den justerade anskaffningsutgiften. Skatteeffekten blir densamma som om du först hade tagit ut pengar ur bolaget och därefter köpt tillgången privat.

Moms

Om bolaget är momsregistrerat ska det redovisa utgående moms på de egna uttagen. Momsen på det egna uttaget beräknas på det lägsta av inköpspriset eller marknadsvärdet exklusive moms. Saknas inköpspris kan du använda självkostnadspris i stället. Självkostnadspris utgörs av alla de kostnader du har haft för att tillverka varan. Momsen redovisar du i handelsbolagets momsdeklaration.

Näringsfastighet

Har en delägare som är fysisk person tagit över en näringsfastighet från handelsbolaget ska delägaren beskattas för vinsten i inkomstslaget kapital. Det bokföringsmässiga resultatet från överlåtelsen ska ingå i handelsbolagets resultat, men ska inte påverka din del av bolagets resultat. Du måste därför justera bort resultatet av överlåtelsen i din deklarationsbilaga, N3A.

För delägare som är juridiska personer beräknas resultatet av fastighetsöverlåtelsen enligt reglerna i inkomstslaget kapital, men vinsten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet som en del av den totala beskattningsbara inkomsten i företaget. I deklarationsbilagan för den juridiska personen måste du därför justera det bokföringsmässiga respektive det skattemässiga resultatet av överlåtelsen.

Betala rätt preliminärskatt för bolaget

Betalar ditt bolag preliminär skatt varje månad för fastighetsskatt, fastighetsavgift eller särskild löneskatt? Då är det inte säkert att den preliminära skatten stämmer när bolaget avslutar sin verksamhet. För att betala rätt preliminär skatt bör du därför lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för bolaget.

Om bolaget inte lämnar ny preliminär inkomstdeklaration ska bolaget fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare.

Ändra din debiterade preliminärskatt hos Skatteverket

Betala rätt preliminärskatt som delägare

Den preliminära skatt som du idag betalar stämmer troligen inte med den skatt du ska betala när du likviderat bolaget. För att betala rätt preliminär skatt bör du lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. I den anger du din andel av bolagets slutliga resultat. Glöm inte att ta hänsyn till eventuella fonder som du ska återföra till beskattning.

Om du inte lämnar ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare. Annars riskerar du att det blir en skatteskuld som överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Ändra din debiterade preliminärskatt hos Skatteverket