Gå till huvudinnehåll

Arbetsmiljön för dina anställda

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av arbetet. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande för att undvika till exempel stress och olyckor på arbetsplatsen.

Ett fungerande arbetsmiljöarbete behöver struktur. Föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är grunden för den strukturen.

I korthet hjälper SAM dig att få en överblick över din verksamhets arbetsmiljö och att organisera verksamhetens arbetsmiljöarbete. SAM vägleder dig för att skapa en tryggare arbetsplats för alla medarbetare, en arbetsplats där ingen ska bli skadad, sjuk eller dö av jobbet.

Enklare än det verkar

Dina arbetstagares svar på de här tre frågorna ger dig en idé om vad som är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö i just din verksamhet.

  1. Hur har ni det på arbetsplatsen?
  2. Vad bidrar till att det känns bra?
  3. Hur kan det bli bättre?

Påminn arbetstagarna om att arbetsmiljö handlar om fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden när de ska svara på frågorna.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns det mer information, exempel och mallar som hjälper dig att starta din verksamhets arbetsmiljöarbete. Det kan också hjälpa dig att förbättra det arbetsmiljöarbete som redan görs i verksamheten.

Kom igång med ditt arbetsmiljöarbete hos Arbetsmiljöverket

Alla arbetsplatser som har minst fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet har dock inte ansvaret för arbetsmiljöarbetet, det har arbetsgivaren.

Om skyddsombud och arbetsmiljöombud hos Arbetsmiljöverket

Krav på interna rapporteringskanaler för visselblåsning

Om du driver en verksamhet med 50 eller fler anställda är du som arbetsgivare skyldig att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.

En bred krets ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Förutom anställda ska tillexempel volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

Interna kanaler för visselblåsning hos Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj säger vad som gäller för arbetsmiljön för till exempel buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. Det är din skyldighet som arbetsgivare att känna till och följa de föreskrifter som rör din verksamhet.

Föreskrifter hos Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har även checklistor och annan information som kan vara till god hjälp i företagets arbetsmiljö­arbete.

Checklistor hos Arbetsmiljöverket

Webbutbildningar om arbetsmiljöarbete hos Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöarbete – lättläst broschyr hos Arbetsmiljöverket

Kunskapsorganisationen Prevent har också checklistor för att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp.

Checklistor för att undersöka och bedöma arbetsmiljön hos Prevent

Minska sjukskrivningar och psykisk ohälsa

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Genom att prioritera dina anställdas fysiska och psykiska hälsa kan du minska sjukfrånvaron.

Minska sjukfrånvaron

Har du frågor om arbetsmiljö?

Svar på arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst och få svar på just dina arbetsmiljöfrågor, telefon 010-730 90 00.