Gå till huvudinnehåll

Byta från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Här hittar du information om vad du behöver tänka på när du ska byta företagsform från enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

En ombildning kan göras på två sätt:

  • Inkråmsöverlåtelse (försäljning) - innebär att du säljer alla tillgångar i näringsverksamheten till aktiebolaget.
  • Apport - innebär att du bildar aktiebolaget genom ett tillskott av andra tillgångar än kontanter, exempelvis inventarier, fastigheter och lager. En revisor ska utfärda ett intyg om apportegendomens värde.

Starta aktiebolag

När du överlåter tillgångar (inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet, beskattas normalt mellanskillnaden som för ett eget uttag. Det innebär att du beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med ombildning kan du överlåta inkråmet (eller apportegendomen) till det skattemässiga värdet trots att det kan vara lägre än marknadsvärdet. Du beskattas inte för överlåtelsen om

  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget
  • samtliga aktier är kvalificerade
  • aktiebolaget inte har något underskott.

Om förutsättningarna är uppfyllda ska du som huvudregel inte beskattas för eget uttag.

När aktiebolaget övertar betalningsansvaret för den enskilda näringsverksamhetens skulder är det en del av betalningen för tillgångarna.

Om hela verksamheten eller en verksamhetsgren överlåts så är överlåtelsen momsfri. Det innebär att du inte ska redovisa någon moms på själva ombildningen.

Arbetsgivaravgifter

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms

Du ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Periodiseringsfond

Du får föra över periodiseringsfonder som du har i ditt företag om överföringen av tillgångarna inte orsakat uttagsbeskattning. Men tillgångar till ett värde som är lika stort som de fonder du för över måste samtidigt föras över, antingen som en del av inkråmet eller genom att du som ägare skjuter till privata medel. Du får inte räkna med detta belopp i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

Expansionsfond

Du kan slippa att ta upp expansionsfond till beskattning. Då krävs att samtliga realtillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier och lager, alltså inte bankmedel etc.) som ingår i beräkning av kapitalunderlaget övergår till aktiebolaget, förutom de likvida medlen.

Minst ett tillgångsvärde (realtillgångar eller andra tillgångar) som motsvarar 79,4 procent av expansionsfonden måste föras över till aktiebolaget, antingen som en del av inkråmet eller genom att du som ägare skjuter till privata medel. Du får inte räkna med detta belopp i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

Vid din sista redovisning av näringsverksamheten kan du göra räntefördelning. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra negativ räntefördelning om det finns ett negativt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor, vid förra räkenskapsårets slut.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor, vid förra räkenskapsårets slut. När verksamheten upphör kan positiv räntefördelning även göras för återförda periodiseringsfonder samt minskning av expansionsfond.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Näringsfastighet

När du överlåter en näringsfastighet ska du redovisa det i inkomstslaget kapital. Däremot blir det ingen kapitalvinst om du sätter försäljningspriset till motsvarande ditt omkostnadsbelopp minskat med de värdeminskningsavdrag du gjort avdrag för tidigare.

Om fastighetens marknadsvärde är lägre än omkostnadsbeloppet anses försäljningspriset vara marknadsvärdet. Du får då göra avdrag för den förlust som uppstår.

Du ska redovisa överlåtelsen av fastigheten i inkomstslaget kapital på Skatteverkets blankett K7.

Om du är frivilligt momsregistrerad för uthyrning av lokal tar aktiebolaget normalt över dina rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga momsregistreringen. När du överlåter fastigheten ska du anmäla det till Skatteverket på blankett SKV 5722.

Bolaget ska söka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet.

Ladda ner Skatteverkets blankett K7 

Ladda ner Skatteverkets blankett SKV 5722

Lantmäteriets webbplats

Egenavgifter och särskild löneskatt

Om du inte vill vänta med redovisningen till kommande år kan du i stället räkna fram de slutliga egenavgifterna eller särskilda löneskatten och göra avdraget direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten.

I annat fall gör du ett schablonavdrag i inkomstdeklarationen för egenavgifter eller särskild löneskatt och då måste du följande år göra en slutlig avstämning i deklarationen.

Underskott i näringsverksamhet

Om din näringsverksamhet visar underskott det sista verksamhetsåret kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för underskottet. Det gör du i inkomstslaget kapital i deklarationen för det kommande året (eller fördelat på tre kommande år).

Avslutar du din verksamhet inom de fem första räkenskapsåren finns även möjligheten att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst.

Betala rätt preliminär skatt

Skatteverket ändrar inte automatiskt din preliminära skatt på grund av din anmälan om avregistrering. När du har ombildat ditt företag bör du därför göra en ny preliminär skatteberäkning för din enskilda näringsverksamhets slutliga resultat.

Om den skatt du räknat fram är mindre eller större än den preliminära skatt du betalar nu, behöver du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration.

Om du inte lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket gäller det tidigare beslutet. Den preliminära skatten måste du betala. Du måste alltså se till att det finns tillräckligt mycket på ditt skattekonto när den preliminära skatten dras från skattekontot. Annars riskerar du att Skatteverket överlämnar din skatteskuld till Kronofogden för indrivning.

Ladda ner Skatteverkets blankett Preliminär inkomstdeklaration SKV 4314

Ändra preliminär inkomstdeklaration via Skatteverkets e-tjänst

Avsluta bokföringen på rätt sätt

Du ska göra ett sista bokslut oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader.

Sista redovisningen av den enskilda näringsverksamheten

Du gör din sista redovisning av den enskilda näringsverksamheten i din inkomstdeklaration året efter att du ombildat företaget till aktiebolag. Du ska då ta med de inkomster och utgifter du haft fram till ombildningen.

Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och att spara räkenskapsinformationen i minst sju år.

Kom ihåg att avregistrera ditt gamla företag om verksamheten ska upphöra helt.

Avregistrera ditt företag