Gå till huvudinnehåll

Avtalets innehåll

Här har vi sammanställt ett antal punkter som kan vara bra att ha med när ett avtal upprättas. Tänk på att du alltid kan ta hjälp av en jurist, det är en god idé om du inte är van att skriva avtal.

Avtalets rubrik

Avtalets rubrik är mindre viktig än avtalets innehåll, men rubriken kan ge en fingervisning om vad parterna har avsett att avtalet ska vara, till exempel överlåtelse, leasing eller upplåtelse.

Ingressen eller syftet

Det är bra att som första punkt skriva lite om bakgrunden och syftet med avtalet. Vad har parterna avsett med avtalet? Det gör det lättare för utomstående (till exempel en domstol) att förstå de olika delarna av avtalet.

Parterna

Det är viktigt att ange vilka avtalets parter är, även om det ibland kan verka självklart. Är det personerna som förhandlar om avtalsvillkoren som ingår avtalet eller gör de det som representanter för ett företag? Finns det fler parter än de som är med när du skriver under? Ange alltid korrekt namn, adress, organisationsnummer och personnummer.

Definitioner och tolkning av avtalet

Om det är någon term som används upprepade gånger i avtalet och som behöver specificeras, är det bra att göra det i början av avtalet. Här kan ni också ta med sådana saker som att tidigare versioner av avtalet fortfarande ska gälla eller om de ska upphöra. Om parterna har flera samarbeten kan det anges om de ska påverkas av det nya avtalet eller inte.

Föremålet för avtalet

Vad är det ni avtalar om? Beskriv objektet (varan eller tjänsten) så exakt som möjligt. Är det en upplåtelse är det bra att ange om den är exklusiv eller om säljaren även har rätt att ingå avtal om samma sak med andra. Det kan också vara lämpligt att specificera vilket geografiskt område avtalet avser, till exempel Sverige eller Europa.

Plats och datum

Gäller avtalet produkter eller tjänster så är det bra att ange leveransdatum.

Övriga villkor

Vem står för transport, försäkring, marknadsföring och så vidare? Försök att tänka på allt som är av betydelse för att ni ska kunna genomföra avtalet och kom överens om vem som gör vad. Vilket ansvar och vilka befogenheter har parterna?

Priset

Det finns många varianter av prissättning. Ska betalning ske till ett fast pris? Eller ska priset variera beroende av försäljningen? Kan det uppstå en vinst som ska fördelas på något annat sätt? Och hur ska eventuella förluster täckas och delas? Priset kan också beräknas per timme eller vecka. Om rörlig ersättning ska gälla kanske det ska finnas ett maxbelopp.

Betalning

När och hur ska betalningen ske? Är det efter det att varan eller prestationen har levererats, eller i förskott? Hur ska det faktureras, efter hand (löpande) eller allt på en gång?

Dröjsmål med betalningen

Vad ska hända vid utebliven eller försenad betalning? Kan säljaren i så fall ställa några krav på köparen? Ska köparen betala dröjsmålsränta? Ska säljaren ha rätt att häva avtalet?

Betalningspåminnelse och dröjsmålsränta

Dröjsmål med varan eller tjänsten

Vad händer om varan eller tjänsten blir försenad eller uteblir helt? Ska köparen ha rätt till skadestånd? Hur mycket och hur ska skadeståndet beräknas, per försenad dag, vecka, månad eller på något annat sätt, och ska det finnas någon maxgräns, till exempel 15 procent av kontraktssumman? Ska köparen ha rätt att häva avtalet? I så fall när: efter en vecka, fem veckor eller efter 15 veckors försening?

Fel i varan eller tjänsten

Vad ska hända om varan eller tjänsten inte blir som köparen hade tänkt sig? Ska säljaren rätta till felet eller har köparen rätt att häva avtalet direkt? Försök att tänka ut vad som kan gå fel och vad ni kan göra åt det. Möjligheterna är många och det bör regleras i avtalet. Det är också viktigt att vara överens om när prestationen kan anses vara uppfylld.

Avtalstid och uppsägning

Ange alltid hur länge avtalet ska gälla, till exempel från och med ett visst datum till och med ett visst datum, eller från det att avtalet skrivits under av parterna och för en bestämd tid. Det är också bra att reglera om avtalet kan sägas upp (utan att det handlar om avtalsbrott) efter en viss uppsägningstid.

Ansvar vid exceptionella förhållanden

Avtal brukar innehålla en så kallad friskrivning för det som ofta kallas Force Majeure, det vill säga naturkatastrofer, krig, strejk och större olyckor och liknande oförutsägbara händelser. Det är viktigt att reglera vad som ska hända med avtalsförpliktelserna vid sådana händelser, till exempel om någon av parterna, eller båda, inte behöver fullfölja sitt åtagande.

Tvist

Om en tvist uppstår är det alltid bäst att försöka komma överens, att lösa tvisten i domstol eller skiljenämnd kan bli dyrt och är ofta en lång process. Men det går också att avtala om medling, förlikningshandlingar eller andra alternativa tvistlösningsformer.

Klausuler om att eventuella tvister ska avgöras av skiljemän förekommer främst i avtal mellan företag. Skiljeförfarande är väldigt dyrt, men också snabbare och domarna blir vanligtvis inte offentliga. Om ni inte avtalar om vad som ska gälla kommer eventuella tvister att lösas i allmän domstol, det vill säga tingsrätten, hovrätten och i sista hand avgör Högsta domstolen tvisten.

I internationella avtal bör ni avtala om i vilket land och vilket lands lagar som ska gälla vid en tvist.

Om det blir tvist
Internationella avtal på sidan Avtal och juridik

Undertecknande och avtalsoriginal

Upprätta lika många original av avtalet som det finns parter. Ange ort och datum när avtalet skrivs under av parterna. Det kan få betydelse vid en tvist. När samtliga parter har undertecknat samtliga original tar alla varsitt exemplar. Elektroniska signaturer är godtagbara i de flesta avtalssituationer som inte rör fast egendom.