Gå till huvudinnehåll

Teckna avtal med någon i ett annat land

Här hittar du viss information om avtal och juridik. Tänk på att när du ingår avtal med någon i ett annat land är det oftast mer komplicerat än vid avtal inom Sverige. I de flesta fall bör du ta hjälp av någon som kan det andra landets regler och rättskultur.

När du som företagare ingår avtal med ett annat företag gäller i princip avtalsfrihet inom ramen för den lagstiftning som gäller för avtalet. När du handlar med andra länder kan du behöva ingå olika slags avtal.

Olika typer av avtal på Business Swedens webbplats

Olika typer av mallar på Business Swedens webbplats

Om du ska sluta avtal om köp av varor kan den internationella köplagen gälla för avtalet. Den tillämpas av Sverige och andra länder som anslutit sig till FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor.

Internationella köplagen via Regeringskansliets webbdatabas

Språkval

Avtal bör skrivas på ett språk som minskar risken för tolkningsproblem, vilket olika språkversioner kan orsaka. Ni bör därför välja ett språk som båda behärskar. Ofta är det engelska. Om du vill översätta ett avtal till ett annat språk kan en notarius publicus bestyrka översättningen. Notarius publicus är en person som Länsstyrelsen utser.

Tvistlösning

När du ska ingå olika typer av exportavtal kan det vara viktigt att avtala om hur och var tvister ska lösas.

Det finns olika former av tvistlösningsförfaranden, exempelvis domstolsprocess, skiljeförfarande, medling, alternativa tvistlösningsformer och förlikningsförhandlingar.

De har olika fördelar och nackdelar. Du bör rådgöra med någon som kan hjälpa er att välja rätt tvistlösningsform och den lagstiftning som ska gälla för avtalet.

Om ni inte gör några val, finns internationella privaträttsliga regler. De avgör vilket lands domstol och vilket lands lagstiftning som ska tillämpas när en rättsfråga har anknytning till mer än ett land. Det hindrar att avtalsparterna stämmer varandra i sina egna länder och får två parallella rättegångar, med i värsta fall olika domslut.

Verkställande av domar

Det är stor skillnad mellan tvister som rör avtalsparter som har sin hemvist inom EU eller Efta och då någon av parterna har sin hemvist utanför EU- eller Efta-området.

En svensk domstols avgörande kan verkställas i ett annat EU- eller Efta-land och ett domstolsavgörande i ett annat EU- eller Efta-land kan verkställas i Sverige i enlighet med gemensamma EU-regler.

Om att verkställa utländska domar på Sveriges domstolars webbplats

Om en domstol avgör en affärstvist när någon av parterna har sin hemvist utanför EU eller Efta, går domen i princip bara att verkställa i det land där tvisten avgörs.

Annat är det med skiljedomar. New York-konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar gör att en skiljedom kan verkställas i de 156 länder som ratificerat konventionen.

Konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar på Regeringens webbplats

Säljer du varor och tjänster till privatpersoner genom distanshandel? Då måste du ta reda på om det är svenska konsumentskyddsregler eller köparlandets konsumentskyddsregler som gäller. Det senare kan gälla om du riktar din kommersiella verksamhet mot det landet.

I Business Swedens e-handelsguide hittar du bland annat information om relevanta lokala lagar och regelverk på runt 20 olika e-handelsmarknader både inom och utanför EU.

E-handelsguiden på Business Swedens webbplats

Om du säljer varor och tjänster inom EU gäller EU:s konsumentlagstiftning. Den ger exempelvis konsumenten rätt att ångra sig, reklamera felaktiga varor och få pengarna tillbaka vid utebliven leverans.

Konsumentverkets information om handel inom EU på Konsument Europas webbplats

När du säljer varor och tjänster till konsumenter eller företag inom EU kan du behöva ta hänsyn till EU:s geoblockeringsförordning. Den förbjuder viss typ av diskriminering av kunder på grund av nationalitet eller bosättningsort. Den förbjuder också att besökare automatiskt omdirigeras till sin nationella webbplats.

Geoblockering på Kommerskollegiums webbplats

Tvistlösning

Inom EU finns begränsningar i rätten att välja vilkets lands lagstiftning som ska tillämpas i konsumentavtal. Köparen har alltid rätt att kräva att eventuellt tvingande skyddsregler i köparens hemlands lagstiftning ska tillämpas vid en tvist.

En EU-konsument kan begära att få sin sak prövad enligt alternativa tvistlösningsmetoder i stället för att gå till domstol.

Regler för tvistlösning på Konsument Europas webbplats

Verkställighet av domar

En svensk domstols avgörande kan verkställas i ett annat EU- eller Efta-land. På precis samma sätt kan ett domstolsavgörande i ett annat EU- eller Efta-land verkställas i Sverige i enlighet med gemensamma EU-regler.

Om att verkställa utländska domar på Sveriges domstolars webbplats

Om du inte får betalt för varor och tjänster som du sålt till utlandet kan du försöka driva in din fordran genom inkasso. Men det kan vara svårt att sätta sig in i de regler som gäller i det andra landet. Därför bör du ta kontakt med ett svenskt inkassoföretag.