Gå till huvudinnehåll

Skriva avtal - så fungerar avtal

Skriva avtal - så fungerar avtal

Det är mycket att tänka på när ett avtal ska upprättas eller skrivas under. Vi har gjort en sammanfattning av vad som är viktigt och vad ett avtal bör innehålla.

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter och det kan också syfta till själva dokumentet där överenskommelsen är nedskriven. I juridiskt språk förekommer uttryck som att ingå, träffa eller sluta ett avtal. Det betyder att parterna avtalar om något.

Varför ha ett avtal?

Det finns flera anledningar till varför du ingår ett avtal. Det kan till exempel vara att du ska köpa en fastighet. Men även när du köper en tidning eller åker buss ingår du ett avtal. Som företagare behöver du till exempel anställningsavtal om du ska ha anställda i företaget.

Det här ska ett anställningsavtal innehålla

Ett avtal kan vara mycket enkelt skrivet, till exempel ett kvitto, och det kan vara mycket komplext, kanske på flera hundra sidor. När det gäller ett köp av fastighet eller annan fast egendom gäller bara skriftliga avtal.

Avtal ska hållas

Huvudregeln är att det är fritt för var och en att ingå avtal och att avtal ska hållas. Det skulle bli kaos i både näringslivet och för privatpersoner om ingen kunde lita på att det man kommit överens om verkligen gäller. Därför kan man bli ställd till ansvar om man inte håller ett avtal.

Anbud + accept = avtal

Grundmodellen för hur ett avtal ingås finns reglerat i avtalslagen. För att ett avtal ska komma till stånd krävs tre saker:

  • ett anbud (ett erbjudande, en offert)
  • en accept (ett svar)
  • att det är exakt samma innehåll i anbudet och accepten.

Om samtliga tre punkter är uppfyllda, har ett avtal kommit till stånd.

Skriftligt avtal

Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet.

Den som påstår något måste kunna styrka det. Det är alltså mycket bättre med ett kort skriftligt avtal än inget skriftligt avtal alls. Om motparten inte vill skriva ett avtal bör du ändå skriva ned vad ni har kommit överens om och skicka det, förslagsvis med e-post till motparten. Be motparten att bekräfta eller återkomma om det är någonting som inte stämmer. Gör det innan samarbetet börjar. All dokumentation kan användas senare för att reda ut vad ni kommit överens om.

Det viktigaste

Om du inte är van vid att skriva avtal kan det vara lätt att glömma bort det allra viktigaste: vad, vem, när, var, hur och till vilket pris.

Viktiga begrepp

När du överlåter något ger du bort det för alltid.

När du upplåter något lånar eller hyr du ut det under en begränsad tid eller för ett särskilt ändamål.

Tolkning

Våga fråga vad olika klausuler betyder. Om du är osäker på en formulering i ett avtal är det bra att be motparten bekräfta att de delar tolkningen av formuleringen, innan du skriver på avtalet.

Behörig firmatecknare

När du ingår ett avtal med ett bolag är det viktigt att kontrollera att det är en behörig firmatecknare som undertecknar avtalet. Du kan kontakta Bolagsverket för att kontrollera vem som är behörig firmatecknare för ett visst bolag.

Kontrollera behörig firmatecknare på bolagsverket.se

Tillägg och ändringar

Det går alltid att göra en ny överenskommelse eller ändra i ett tidigare avtal, om båda parterna är överens om det. Var noga med att dokumentera alla ändringar i avtalet. Att det inte har gjorts är en vanlig anledning till att parterna blir oense. När ni gör ändringar eller tilläggsavtal bör de också vara skriftliga. Det kan räcka att skicka e-post och be motparten bekräfta ändringen. Var noga med att tilläggsbestämmelserna inte oavsiktligt strider mot huvudavtalet. Ange tydligt vilket avtal ni gör tillägg till eller om det gamla avtalet ska upphöra att gälla.

Bilagor och hänvisningar

Om det finns bilagor till avtalet ska det alltid finnas tydliga hänvisningar inne i avtalet. Detsamma gäller om ni hänvisar till offentliga dokument eller uppgifter, till exempel basbelopp eller konsumentprisindex. Ange i vilken ordning bilagorna ska gälla eftersom det kan finnas uppgifter som är motstridiga i de olika bilagorna och avtalstexten, som ni kanske inte har upptäckt.

Juridisk rådgivning

Om du känner dig osäker är det bra att anlita någon för juridisk rådgivning innan avtalet skrivs på. Genom att ta hjälp för att säkerställa att ni verkligen är överens, kommer samarbetet att löpa smidigare. Det är billigare att anlita hjälp och få ett bra avtal från början än att senare behöva gå igenom långdragna och kostsamma tvister. Det är särskilt viktigt om du ska skriva ett avtal som du inte är van vid eller ett avtal av stor betydelse.

Standardavtal

I de flesta branscher finns det standardavtal. Ta reda på om avtalet är framförhandlat mellan företrädare för olika intressen eller om det är ensidigt framtaget av din motpart. Det går att göra tillägg och ändringar även till standardavtal.

Om det blir tvist

Om parterna i ett avtal blir oense och inte kan komma överens kan tvisten prövas i allmän domstol eller av skiljenämnd om parterna föredrar detta.

Om det blir tvist