Gå till huvudinnehåll

Om det blir tvist

Om det blir tvist

Om du och en annan part i ett avtal, exempelvis en leverantör, affärspartner, kund eller konkurrent, inte kommer överens om något rörande avtalet – då har ni en tvist. Det kan till exempel handla om tvister om betalning, marknadsföring eller skadestånd.

Det finns flera olika sätt att lösa tvister på. Om ni inte kan lösa tvisten själva kan du eller motparten i vissa fall ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning, läs mer om detta längre ner på den här sidan. I andra fall måste tvisten lösas i domstol, skiljenämnd eller genom medling. 

Om du behöver råd om hur du ska lösa en tvist, kan du kontakta din redovisningskonsult, en revisor, en jurist eller din branschorganisation.

När kunden inte betalar

Om din kund inte har betalat dig i tid bör du skicka en betalningspåminnelse till kunden, och då är det viktigt att du känner till reglerna om påminnelseavgift, dröjsmålsränta och förfallodag.

Betalningspåminnelse och dröjsmålsränta

Om kunden inte betalar trots betalningspåminnelser, kan du ta hjälp av ett inkassoföretag för att driva in skulden. Du kan också ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få betalt. Betalningsföreläggande kan användas för att driva in de flesta slags skulder.

Ansök om betalningsföreläggande

När du inte får din leverans

Om din leverantör inte levererar det ni kommit överens om, kan du ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndighet för att få den beställda varan. Handräckning kan också användas för att återta en vara, avhysa någon eller för att fullgöra ett avtal. 

Handräckning och återtagning

Lösa en tvist i domstol

Om din motpart bestrider ett beslut om betalningsföreläggande eller handräckning, kan tvisten bara lösas i domstol. Du kan vända dig till domstol direkt för att lösa sådana tvister.

Om du vill ha ut skadestånd, förbjuda någon att marknadsföra sina produkter eller tjänster på ett visst sätt, skydda patent, varumärken eller mönster och liknande, måste du väcka talan i domstol. 

Lösa tvist i domstol

Har avtalet en skiljeförfarandeklausul?

Om tvisten handlar om ett avtal, och avtalet innehåller ett villkor som säger att tvister ska lösas genom skiljeförfarande, får en domstol normalt inte lösa tvisten. Då ska den lösas av en skiljenämnd.

I avtal är det vanligt med ett avtalsvillkor om att tvister ska lösas genom skiljeförfarande. Skiljeförfarande är som är ett slags privat rättskipning som styrs av en särskild lagstiftning. 

Lösa tvist i skiljenämnd

Medling – ett informellt sätt att lösa tvister på

Det blir allt vanligare att företag löser tvister på frivillig väg med hjälp av en medlare. Medling är ett mer flexibelt, informellt och billigt sätt att lösa tvister på än att lösa dem i domstol eller skiljenämnd.

Lösa tvist via medling

Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning innebär att man löser en tvist utanför domstol. Det är ofta en både snabbare och billigare lösning för både konsumenter och näringsidkare.

Alternativ tvistlösning