Gå till huvudinnehåll

Konkurs av aktiebolag

Konkurs av aktiebolag

Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder.

Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.  

Försäljning av kvalificerade aktier, konkurs eller likvidation hos Skatteverket

Ansök om konkurs hos tingsrätten 

Aktiebolaget kan själv ansöka om konkurs. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt. 

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn. 

Kontakta tingsrätten om du har frågor om konkursen, till exempel om avgifter och väntetider, och om hur du överklagar. 

Skatteverket avregistrerar företaget 

Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket registrerar att företaget inte längre har F-skatt, inte längre ska betala moms och inte är arbetsgivare.

Avregistrera aktiebolag vid konkurs

Under konkurstiden – kontrolluppgifter, inkomstdeklaration och skatt 

Någon ska lämna in kontrolluppgifter under konkurstiden. Det är vanligt att konkursförvaltaren tar över det ansvaret, men ni måste komma överens om detta tillsammans i sådana fall. Inkomstdeklaration ska däremot företagets företrädare lämna in, inte konkursförvaltaren.  

Företaget ska betala skatt för alla sina inkomster, även under konkurstiden. 

Du kan bli personligt ansvarig för betalningar  

Om du är företrädare för ett aktiebolag kan du bli personligen ansvarig för att själv betala företagets skatter och avgifter. Det kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast den eller de personer som sitter i styrelsen. Men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan få personligt betalningsansvar om hen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. För att undvika det ska du ansöka om konkurs i god tid. Du anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om du i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

Företaget kan drivas vidare 

Konkursförvaltaren kan besluta att verksamheten ska drivas vidare. Då får konkursboet ett särskilt organisationsnummer och ska betala företagets skatter. Konkursboet blir också arbetsgivare. 

När konkursen är klar 

Konkursförvaltaren redovisar sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.