Gå till huvudinnehåll

Redovisning vid likvidation av aktiebolag

Så här hanteras redovisning och deklaration i samband med likvidation. När bolaget har gått i likvidation är det likvidatorn som företräder bolaget. Därmed är det likvidatorn som ska underteckna och skicka in handlingar som exempelvis skattedeklarationer och kontrolluppgifter.

Bolagets redovisning

Fram tills att en likvidator har utsetts är det bolagets styrelse som ansvarar för bolagets bokföring. Bolagets styrelse ska i samband med likvidatorns tillträde upprätta en redovisning som kan ligga till grund för likvidatorns fortsatta redovisning.

Så länge som bolaget är registrerat hos Bolagsverket, ska likvidatorn lämna inkomstdeklaration för bolaget. Det gäller även om likvidatorn anmält avregistrering för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt till Skatteverket.

Återföring av fonder

Bolaget ska återföra tidigare avsättningar till periodiseringsfond när beslut har fattats om att bolaget ska träda i likvidation. Om bolaget har en ersättningsfond ska den normalt återföras vid samma tidpunkt. Det innebär att återföringarna påverkar det bokslut som upprättas i samband med likvidatorns tillträde.

Slutredovisning

När utskiftningen är klar gör likvidatorn en redogörelse för detta, så kallad skifteshandling. I handlingen framgår bolagets skulder och tillgångar. När skiftet är klart ska en slutredovisning behandlas på bolagsstämma och skickas in till Bolagsverket. I och med att slutredovisningen läggs fram anses bolaget upplöst.

Delägarens redovisning

När ditt bolag träder i likvidation anses du ha sålt dina aktier i bolaget och du ska som delägare räkna ut en kapitalvinst eller kapitalförlust för dina aktier.

Har det uppstått en vinst ska den beskattas när vinstens storlek med tillräcklig säkerhet kan beräknas. Har det i stället uppkommit en förlust medges avdrag först när förlusten är definitiv, det vill säga normalt när likvidationen är avslutad.

Värdet av den egendom som du som delägare får vid likvidationen är din ersättning för aktierna. Medlen betalas normalt inte ut förrän likvidatorn upprättat en skifteshandling vid likvidationens avslutande. Beräkning av kapitalvinst ska ske i takt med att din ersättning blir känd till sitt belopp, oavsett om faktisk utbetalning av ersättningen har skett till dig eller inte. Någon beskattning av kapitalvinst kommer inte att ske så länge känd ersättning understiger ditt omkostnadsbelopp för aktierna.

Det vanligaste är att du vid tidpunkten för beslut om likvidation inte vet vad din ersättning för andelarna kommer att bli, utan din ersättning blir känd successivt under likvidationen. Då ska du vid beräkningen av kapitalvinst/-förlust för aktierna använda dig av reglerna om tilläggsköpeskilling. Beräkningen ska ske enligt de regler som gällde när likvidationen beslutades.

Skattekonto

Bolagets skattekonto finns kvar även när bolaget har likviderats. För att bolaget ska slippa få skattekontoutdrag måste saldot på kontot vara noll.