Gå till huvudinnehåll

Redovisa konkurs av ekonomisk förening

När en förening försatts i konkurs är det den som är företrädare för föreningen som ska lämna kontrolluppgifter och inte konkursförvaltaren. Under konkursen ska redovisning ske som vanligt tills föreningen är avregistrerad.

Du kan också välja att lämna kontrolluppgifter direkt efter konkursen. Du ska lämna uppgifterna senast den 31 januari året efter inkomståret.

Inkomstdeklaration ska lämnas fram till föreningen är avregistrerad, oavsett om det finns några inkomster att redovisa eller inte. Skatterna ska redovisas som vanligt. Det är föreningens företrädare som ansvarar för att inkomstdeklarationen lämnas in, inte konkursförvaltaren. Det gäller både för tiden före konkursens början och under konkursen.

Inkomster som ska beskattas under konkursen

Utgångspunkten är att föreningen är skyldig att betala skatt för alla sina inkomster. Det gäller även då föreningen är försatt i konkurs.

Om föreningen har inkomster under konkursen ska de redovisas som vanligt i deklarationen. Det gäller också om föreningen är fastighetsägare. Då ska föreningen betala fastighetsskatt så länge den äger fastigheten. Andra exempel på inkomster som ska tas upp till beskattning är kapitalvinst på fastighet som konkursboet har sålt och fordringar som fakturerats av konkursförvaltaren.

Fonder

Vid konkurs ska periodiseringsfonder och ersättningsfonder återföras till beskattning. Det betyder att det återförda beloppet ska tas upp som en intäkt samma år som beslutet om konkursen meddelades.

Delägares inkomstdeklaration

Andelarna anses avyttrade den dag föreningen försatts i konkurs, alltså vid konkursutbrottet. Kapitalförlusten på kvalificerade andelar i fåmansbolag redovisas på Skatteverkets blankett K10.

Ladda ner Skatteverkets blankett K10

Skattekontot

Skattekontot påverkas inte av att föreningen är i konkurs. Däremot kommer skattekontoutdragen att skickas till konkursförvaltaren fram tills att konkursen är avslutad.