Gå till huvudinnehåll

Redovisa försäljning av enskild näringsverksamhet

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen när du säljer din verksamhet. Det gäller bland annat redovisning av resultat, fonder och räntefördelning.

Arbetsgivardeklaration

Från inkomstår 2019 ska de flesta arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå i sin arbetsgivardeklaration. Redovisningen ska göras varje månad och innebär att du inte längre behöver lämna en årlig kontrolluppgift för dessa utbetalningar.

Redovisa resultatet i din inkomstdeklaration

Du gör din sista redovisning av näringsverksamheten i din inkomstdeklaration i maj året efter att du gjort ditt sista bokslut.

Återför fonder till beskattning när företaget säljs

Du ska återföra alla fonder till beskattning när du säljer din näringsverksamhet. Exempel på fonder är expansionsfond och periodiseringsfonder. Återföringen kommer att påverka ditt skattemässiga resultat.

I vissa fall kan du använda dig av reglerna om ackumulerad inkomst vid återföringen av fonder för att få lägre statlig inkomstskatt.

Räntefördelning vid sista redovisningen

Även vid din sista redovisning av näringsverksamheten kan du göra räntefördelning. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor, vid förra räkenskapsårets slut. När verksamheten upphör kan positiv räntefördelning även ske för återförda periodiseringsfonder samt minskning av expansionsfond.

Du ska göra negativ räntefördelning om det finns ett negativt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor, vid förra räkenskapsårets slut.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Försäljning av näringsfastighet

När du säljer din näringsfastighet ska du återföra tidigare medgivna värdeminskningsavdrag som en intäkt i näringsverksamheten. Du ska även återföra avdrag för värdehöjande reparationer som du har gjort försäljningsåret och de fem föregående åren.

Du ska redovisa försäljningen av fastigheten i inkomstslaget kapital på Skatteverkets blankett K7. När du beräknar kapitalvinsten får du göra avdrag för hela inköpspriset samt de förbättringsutgifter du haft.

Egenavgifter och särskild löneskatt

Det år då näringsverksamheten upphör kan du räkna fram de slutliga egenavgifterna eller den särskilda löneskatten och göra avdrag för dessa direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. I annat fall gör du ett schablonavdrag för egenavgifterna/särskilda löneskatten i inkomstdeklarationen för sista verksamhetsåret, men då måste du också göra en slutlig avstämning av egenavgifterna/särskilda löneskatten året efter. 

Underskott i näringsverksamhet

Visar din näringsverksamhet underskott det sista verksamhetsåret? Då kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för underskottet i inkomstslaget kapital. Ett slutligt underskott får utnyttjas inkomståret efter det år då verksamheten lades ned. 70 procent av underskottet är avdragsgillt. Du kan del upp avdraget för det slutliga underskottet på upp till tre år om du vill.

Säljer du din verksamhet inom de fem första räkenskapsåren finns även möjlighet att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst. Det gäller om du bedrivit aktiv näringsverksamhet, om du inte direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade denna näringsverksamhet, och de första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Du har kvar ditt skattekonto

Skattekontot påverkas inte av att du har sålt ditt företag.