Gå till huvudinnehåll

Redovisa generationsskifte i handelsbolag

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med generationsskifte. Det gäller bland annat redovisning av expansionsfonden, räntefördelning och återförande av periodiseringsfonder.

Du ska återföra periodiseringsfonder när du överlåter andelen i bolaget. Återföringen kommer att påverka din andel av bolagets resultat.

Vid arvskifte ska mottagaren skriftligen förklara att hen tar över expansionsfonden.

Vid gåva och bodelning måste du och den nya ägaren skriftligen komma överens om övertagandet av expansionsfonden.

Om expansionsfonden övertas av mottagaren ska hen fylla i Skatteverkets blankett N7 som ska lämnas tillsammans med inkomstdeklarationen. 

Ladda ner Skatteverkets blankett N7

Räntefördelning

Vid den sista redovisningen av näringsverksamheten kan du göra en räntefördelning. Den kan antingen vara positiv eller negativ och beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån din justerade anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra en negativ räntefördelning om kapitalunderlaget, vid förra räkenskapsårets slut är negativt med mer än 50 000 kronor.

Du får göra en positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. Som handelsbolagsdelägare får du inte göra räntefördelning mot återförda periodiseringsfonder eller minskning av expansionsfond vid benefika fång.

Om det sista räkenskapsåret är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Den nya ägaren kan inte ta över ett sparat fördelningsbelopp.

Egenavgifter och särskild löneskatt

För att slippa redovisa näringsverksamheten under kommande år kan du i stället för att göra ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt, beräkna de exakta avgifterna i din sista inkomstdeklaration. Om du gör ett schablonavdrag för avgifterna, vilket du troligen gjort hittills, måste du redovisa näringsverksamheten minst ett år till för att kunna göra en slutlig avstämning.

Se exakt beräkning av egenavgifter på Skatteverkets webbplats

Negativ justerad anskaffningsutgift

Om den justerade anskaffningsutgiften är negativ ska du redovisa den i inkomstslaget kapital på Skatteverkets blankett K15A. Anskaffningsutgiften har varje år räknats ut på Skatteverkets blankett N3A. Justerad anskaffningsutgift består av det belopp som betalats för andelen med tillägg för tillskott och skattepliktiga inkomster samt avdrag för uttag och de underskott som gjorts avdrag för.

Ladda ner Skatteverkets blankett K15A 
Ladda ner Skatteverkets blankett N3A

Skattekonton

Varken bolagets eller delägarens skattekonto påverkas av att andelen övergår till ny ägare.