Gå till huvudinnehåll

Redovisa försäljning av handels- eller kommanditbolag

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med försäljning. Det gäller bland annat redovisning av inkomster, räntefördelning samt återföring av fonder.

Fonder

Du ska återföra periodiseringsfonder och expansionsfond när du säljer din andel i bolaget. Återföringen kommer att påverka din andel av bolagets resultat. I vissa fall kan du använda dig av reglerna om ackumulerad inkomst vid återföringen av expansionsfond för att få lägre statlig inkomstskatt.

Räntefördelning

Vid din sista redovisning av din andel i bolaget kan du göra räntefördelning om någon del av räkenskapsårets resultat ska redovisas av dig. En räntefördelning innebär att du beräknar ränta på ditt kapital i företaget. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och ska beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån din justerade anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra negativ räntefördelning om kapitalunderlaget, vid förra räkenskapsårets slut, är negativt med mer än 50 000 kronor. Beloppet ska du ta upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan ska du göra avdrag med samma belopp i inkomstslaget kapital.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. När näringsverksamheten upphör kan positiv räntefördelning även ske för återförda periodiseringsfonder och minskning av expansionsfond. Beloppet får du göra avdrag för i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan ska du ta upp samma belopp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Egenavgifter och särskild löneskatt

Det år då du säljer näringsverksamheten kan du räkna fram de slutliga egenavgifterna eller den särskilda löneskatten och göra avdrag för dessa direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. I annat fall gör du ett schablonavdrag för egenavgifterna/särskilda löneskatten i inkomstdeklarationen för sista verksamhetsåret men då måste du också göra en slutlig avstämning av egenavgifterna/särskilda löneskatten året efter.

Se exakt beräkning av egenavgifter på Skatteverkets webbplats

Kapitalvinst

Du ska redovisa försäljningen i inkomstslaget kapital. Från försäljningspriset får du dra av den positivt justerade anskaffningsutgiften som består av det belopp du själv betalat för andelen med tillägg för tillskott och skattepliktiga inkomster och avdrag för uttag och de underskott som du gjort avdrag för.

Är den justerade anskaffningsutgiften negativ ska du lägga till beloppet till försäljningspriset och din kapitalvinst blir större. I en del fall ska du i stället redovisa försäljningen i inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas på blankett K15A.

Ladda ner Skatteverkets blankett K15A

Skattekonto

Varken bolagets eller delägarens skattekonto påverkas av att bolagets inkråm eller andelen säljs.