Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter vid försäljning av inkråm

Så här hanterar du skatt och deklaration i samband med försäljning av inkråm.

När inkråmet är sålt hamnar resultatet i bolagets räkenskaper och beskattas hos delägarna som alla andra intäkter från bolaget. Bolaget blir kvar hos delägarna men utan inkråm. Det naturliga är sedan att bolaget upphör och likvideras.

Bolaget ska ta upp försäljning av inkråm till beskattning

Du ska ta upp försäljningspriset som intäkt i bolagets bokföring. Som delägare beskattas du som vanligt för din andel av bolagets resultat med skatt och egenavgifter.

Inventarier

Bolaget får göra avdrag för den del av inköpspriset på inventarier som det inte tidigare har gjorts värdeminskningsavdrag för. Samma sak gäller om bolaget betalat ersättning för till exempel goodwill eller företagets namn.

Har du som delägare behållit några inventarier privat ska uttagsbeskattning ske upp till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är det bolaget kan få betalt för inventariet vid försäljning till utomstående. Bolaget ska ta upp värdet som intäkt i inkomstdeklarationen.

Näringsfastighet

Om bolaget säljer en näringsfastighet ska delägaren beskattas för vinsten i inkomstslaget kapital, om det är en fysisk person eller dödsbo. Men försäljningen ska ändå redovisas i bolagets resultat och justering måste därför göras i delägarens inkomstdeklaration.

Juridiska personer som är delägare redovisar istället resultatet i näringsverksamhet, trots att resultatet beräknas enligt kapitalvinstreglerna. I deklarationsbilagan för juridisk person måste du därför justera det bokföringsmässiga respektive det skattemässiga resultatet av överlåtelsen.

Moms

Det blir ingen moms på försäljningen om bolaget säljer hela verksamheten till någon som fortsätter att driva den och som har avdragsrätt för ingående moms.

Om du däremot behåller inventarier eller del av lagret ska bolaget normalt redovisa utgående moms. Du beräknar momsen på det lägsta av inköpspriset eller marknadsvärdet exklusive moms.

Om bolaget är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal tar köparen oftast över bolagets rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga skattskyldigheten.

Betala rätt preliminär skatt för bolaget

Betalar ditt bolag preliminär skatt varje månad för fastighetsskatt, fastighetsavgift eller särskild löneskatt? Då är det inte säkert att den preliminära skatten stämmer när du säljer inkråmet. För att betala rätt preliminär skatt bör du därför lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för bolaget.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Om bolaget inte lämnar ny preliminär inkomstdeklaration ska bolaget fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare.

Betala rätt preliminär skatt som delägare

Den preliminära skatt som du idag betalar stämmer troligen inte med den skatt du ska betala när du sålt inkråmet och eventuellt likviderat bolaget. För att betala rätt preliminär skatt bör du lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. I den anger du din andel av bolagets slutliga resultat. Glöm inte att ta hänsyn till eventuella fonder som ska återföras till beskattning.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Om du inte lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare. Annars riskerar du att det blir en skatteskuld som överlämnas till Kronofogden för indrivning.