Gå till huvudinnehåll

Årsredovisning för ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

Om föreningen räknas som mindre kan ni välja att upprätta årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna.

För större föreningar finns inte möjlighet att välja, utan de måste upprätta årsredovisningen enligt huvudregelverket K3.

Med större företag menas bland annat ekonomiska föreningar som uppfyller minst två av följande villkor två år i rad (samma villkor): 

 • Mer än 50 anställda i medeltal 
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning 
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning  

Övriga ekonomiska föreningar räknas normalt som mindre företag. 

Ekonomiska föreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket. 

När ni väljer att upprätta en årsredovisning enligt K2-reglerna måste samtliga regler följas. Det är alltså inte tillåtet att använda andra råd än de som beskrivs i vägledningen.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska finnas med i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat).
 • Resultaträkning (som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader och som visar företagets årsresultat).
 • Balansräkning (som visar företagets finansiella ställning på balansdagen).
 • Noter (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen). 

K3-regelverket är huvudregelverket för årsredovisningar. Större ekonomiska föreningar måste tillämpa K3. Mindre föreningar kan i stället välja att tillämpa K2.Om ni upprättar en årsredovisning enligt K3-regelverket ska regelverket tillämpas i sin helhet. Det gäller oavsett om ni frivilligt har valt att tillämpa K3 eller om det är tvingande för er förening.

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska finnas med i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat).
 • Resultaträkning (som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader och som visar företagets årsresultat).
 • Balansräkning (som visar företagets finansiella ställning på balansdagen).
 • Tilläggsupplysningar (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen).
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (får även lämnas som en tilläggsupplysning).

Om föreningen räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys, för mindre föreningar är det frivilligt.

Alla större föreningar ska skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Mindre föreningar behöver bara skicka in sin årsredovisning om myndigheten begär det.

Detta ska du skicka in:

 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Koncernredovisning med revisionsberättelse, om föreningen är moderbolag i en större koncern. 

Dessa handlingar ska lämnas till Bolagsverket inom en månad efter att föreningsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen. Det innebär att årsredovisningen ska finnas tillgänglig hos Bolagsverket allra senast inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Läs mer hos Bolagsverket om årsredovisning i ekonomisk förening 

Alla ekonomiska föreningar ska ha en revisor som granskar årsredovisningen. Det finns inget krav på att revisorn ska vara auktoriserad i en liten förening. Men om föreningen räknas som större (se ovan) krävs att minst en revisor är auktoriserad.

Ekonomiska föreningar på Bokföringsnämndens webbplats

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats