Gå till huvudinnehåll

Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag och kommanditbolag

Ett handels- eller kommanditbolag ska avsluta den löpande bokföringen med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Olika regler gäller beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare.

Med större företag menas sådana företag som uppfyller minst två av följande villkor två år i rad (samma villkor): 

 • Mer än 50 anställda i medeltal 
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad  
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad  

Övriga företag räknas normalt som mindre företag. 

Ett bolag med enbart fysiska personer (människor) som delägare och som inte räknas som större enligt ovan, ska upprätta ett årsbokslut enligt Bokföringsnämndens K-regelverk Årsbokslut.

Årsbokslutet ska bestå av:

 • En balansräkning som visar handelsbolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut.
 • En resultaträkning som är en sammanställning över handelsbolagets intäkter och kostnader under året.
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen. 

Vägledningen Årsbokslut på Bokföringsnämndens webbplats

Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare ska alltid upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk. Om det handlar om ett mindre handelsbolag med en juridisk person som delägare kan ni välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket i stället för regelverket K3. De företag som räknas som större ska däremot alltid upprätta årsredovisning enligt huvudregelverket K3.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats 

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Årsredovisningen ska bestå av:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen. 

Om handelsbolaget räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys.

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor, men det finns undantag.
Handelsbolag som räknas som större företag (se ovan) omfattas av revisionsplikt.
Mindre handelsbolag som har en juridisk person som delägare och uppfyller minst två av de följande kriterierna ska en kvalificerad revisor som granskar årsredovisningen:

 • fler än 3 anställda (i medeltal),
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt två år i rad.

Dessa handlingar ska du skicka in till Bolagsverket:

 • årsredovisning
 • revisionsberättelse (om bolaget har krav på revisor)
 • koncernredovisning med revisionsberättelse (om ditt handelsbolag är moderföretag i en större koncern). 

En årsredovisning är till skillnad från ett årsbokslut en offentlig handling.

Läs mer hos Bolagsverket om hur du skickar in din årsredovisning