Gå till huvudinnehåll

Avslag på tillstånd

Om du inte är nöjd med myndighetens beslut kan du begära omprövning eller överklaga beslutet. Hur du går tillväga och vart du vänder dig skiljer sig lite åt beroende på vilken myndighet som har fattat beslutet och om det gäller en omprövning eller en överklagan.

Omprövning

Om du är missnöjd med en myndighets beslut kan du begära att myndigheten omprövar beslutet. En omprövning innebär att myndigheten tar del av dina synpunkter och eventuell kompletterande information till ditt ärende för att göra en ny prövning. Du ska vända dig till den myndighet som har fattat beslutet för att begära omprövning.

Om den aktuella myndigheten anser att det fattade beslutet är uppenbart felaktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska myndigheten ändra beslutet. Omprövningsförfarandet ska ske snabbt och enkelt.

En omprövning får normalt aldrig leda till att myndigheten fattar ett beslut som är sämre för den sökande än det ursprungliga beslutet. En omprövning kan i princip begäras hur många gånger som helst och omfattas inte av någon preskription.

En myndighet är skyldig att självmant ompröva ett beslut om den upptäcker att beslutet är uppenbart felaktigt. Även då myndigheten självmant omprövar ett beslut får utfallet normalt inte leda till att det nya beslutet är sämre för den sökande än det ursprungliga beslutet.

Överklagan

I de allra flesta fall kan du överklaga myndighetens beslut till ett högre organ, ibland till en annan myndighet men oftast till en domstol.

Din överklagan ska vara skriftlig. I din överklagan ska du tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du ska skicka ditt överklagande direkt till den myndighet som fattat beslutet. Överklagandet ska skickas in inom en viss tid efter att du fått del av beslutet. I det beslut du fått framgår hur lång tid du har på dig. Myndigheten skickar sedan vidare överklagandet och andra handlingar till rätt instans, till exempel förvaltningsrätten.