Gå till huvudinnehåll

Avdrag för kostnader i ekonomisk förening

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att ni får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet ni bedriver.

Maskiner och annan utrustning

Utgifter för maskiner och andra inventarier ska som huvudregel inte dras av direkt. Ni ska istället fördela och dra av utgifterna under flera år. Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. Det finns två olika metoder för avskrivning; räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Utgifterna får dras av omedelbart om inventarierna har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Utgift för lokal

Om föreningen har behov av en lokal och du hyr ut ett särskilt definierat utrymme i din bostad till föreningen, är det en avdragsgill kostnad i föreningen. Du som ägare beskattas i inkomstslaget kapital för den marknadsmässiga hyresinkomsten när det avser ett reellt hyresförhållande. Du får göra ett skäligt avdrag för de faktiska merkostnader som uppstår på grund av uthyrningen.

Vissa kostnader är inte avdragsgilla

Vissa kostnader är inte avdragsgilla trots att de hör till näringsverksamheten, till exempel:

 • personliga levnadskostnader
 • böter
 • inkomstskatter
 • restavgifter
 • viten
 • skattetillägg och förseningsavgifter
 • avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen
 • skadestånd enligt MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet)
 • medlemsavgifter
 • måltidskostnader i samband med representation
 • kostnader för att bilda och registrera företaget.

Belopp och procentsatser hos Skatteverket