Gå till huvudinnehåll

Redovisa resultatet i handels- eller kommanditbolag

Alla som har haft inkomst av näringsverksamhet redovisar resultatet i en inkomstdeklaration. Delägare ska lämna en N3A-bilaga tillsammans med sin inkomstdeklaration. Bolaget lämnar en egen deklaration, Inkomstdeklaration 4.

Delägare i handels- och kommanditbolag skattar för sin andel av vinsten. Bolaget ska lämna uppgifter till Skatteverket om verksamheten som bedrivits under året och om hur den fördelats på delägarna. Om bolaget har en fastighet eller anställda ska bolaget deklarera fastighetsskatt/fastighetsavgift, samt särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionskostnader för anställda.

Om handels- eller kommanditbolaget får underskott

I bolaget har du möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Underskottet får sparas hur länge som helst.

Det finns också en möjlighet för dig som är delägare i ett bolag att under de fem första åren du bedriver aktiv näringsverksamhet kvitta en förlust mot inkomst av tjänst eller mot andra förvärvsinkomster. Speciella regler styr hur stort belopp som får kvittas.

Möjlighet att avsätta vinst i deklarationen

Du som är delägare i handelsbolag kan ha möjlighet att skjuta upp din beskattning till senare år genom avsättning till expansions- eller periodiseringsfond. Du kan även i vissa fall få en lägre beskattning genom att beskatta en del av vinsten i inkomstslaget kapital i stället för näringsverksamhet genom räntefördelning. Detta kallas för skattemässiga justeringar.

Periodiseringsfond

Reglerna om periodiseringsfond betyder att du kan skjuta upp beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfond kan du också använda till att jämna ut resultatet mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Om du vet att du får en förlust ett visst år, kan du tidigare år sätta av till periodiseringsfond och återföra fonden förluståret. På så sätt kan du kvitta vinst mot förlust.

Det belopp som satts av behöver du inte sätta in på något konto utan det kan användas fritt. Du kan sätta av högst 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten och belopp som du satt av måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av. Du får återföra hela eller delar av periodiseringsfonden tidigare.

Observera att du måste återföra alla dina fonder på en gång om du slutar att driva näringsverksamhet (till exempel lägger ner eller säljer den) eller går i konkurs. Avsättningen till periodiseringsfond görs hos respektive delägare i dennes deklaration. Handelsbolaget ska inte bokföra periodiseringsfonden och inte heller göra någon avsättning till periodiseringsfond i årsbokslutet.

Positiv räntefördelning

Om du är delägare i ett bolag får du göra avdrag för en schablonmässigt beräknad ränta, 8,62 procent (för beskattningsåret 2024).

Räntan beräknas på det egna kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets ingång. Den avdragna räntan ska du ta upp som en ränteintäkt i inkomstslaget kapital och samtidigt får du göra avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten.

Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten på mer än 50 000 kronor.

Negativ räntefördelning

Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten, 2,94 procent för inkomståret 2023. Räkna med 3,62 procent för beskattningsåret 2024.

Du får göra avdrag för beloppet under inkomst av kapital och samtidigt beskattas du för motsvarande belopp i näringsverksamheten.

Negativ räntefördelning ska göras om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten på mer än 50 000 kronor.

Expansionsfond

Delägare kan fondera vinster till en låg beskattning. Det innebär att vinster som inte tas ut ur verksamheten beskattas ungefär som i ett aktiebolag. Avsättning till expansionsfond är frivillig och görs i deklarationen. Kapitalunderlaget begränsar avsättningen och avsättningen får inte vara så stor att du på grund av avsättningen deklarerar ett underskott.

Om du inte kan deklarera i tid

Om du eller bolaget inte kan lämna deklarationen i rätt tid finns möjlighet att söka anstånd hos skattekontoret. För att få anstånd krävs särskilda skäl.

Anlitar du en revisions- eller bokföringsbyrå kan denna ha fått tillstånd att lämna delägarens deklaration senare, så kallat byråanstånd. Byråanstånd kan inte medges för bolagets deklaration.

Moms- och arbetsgivardeklarationer

Alla företag som är momsregistrerade ska lämna momsdeklaration. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad. I vissa fall får den lämnas en gång per år.

Är bolaget arbetsgivare ska ni lämna arbetsgivardeklaration om bolaget varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Ni ska också lämna arbetsgivardeklaration om bolaget har gjort skatteavdrag utan att vara skyldigt att göra avdrag.

Läs om och lämna momsdeklaration hos Skatteverket
Läs om och lämna arbetsgivardeklaration hos Skatteverket