Gå till huvudinnehåll

Starta och registrera samfällighetsförening

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet och får vid registreringen ett organisationsnummer. Om samfällighetsföreningen bedriver näringsverksamhet ska den registreras för F-skatt.

Skicka in en ansökan om att bilda samfällighetsförening till Lantmäteriet.

Ansök om att bilda samfällighetsförening hos Lantmäteriet

När ansökan kommit in till Lantmäteriet så utreder myndigheten vilka som ska ha del i samfällighetsföreningen. Lantmäteriet kallar sedan till sammanträde. Alla ägare av de fastigheter som har andelar i marksamfälligheten eller gemensamhetsanläggningen ska kallas till mötet.

På mötet så för Lantmäteriet protokoll och medlemmarna väljer styrelse och antar stadgar.

På föreningens uppdrag skickar sammanträdesledaren eller en delägare in ansökan om nyregistrering, stadgar och protokoll från bildande sammanträde till Samfällighetsföreningsregistret. Föreningen blir registrerad i Samfällighetsregistret.

Samfällighetsregistret

Efter registreringen blir föreningen en juridisk person med ett organisationsnummer.

Inom fyra veckor ska du anmäla verklig huvudman för föreningen till Bolagsverket. Om det inte finns någon verklig huvudman ska du anmäla detta. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en förening eller ett företag.

Anmäl verklig huvudman hos Bolagsverket

7. Skatteregistrera föreningen

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer, kan du ansöka om godkännande för F-skatt om föreningen ska bedriva näringsverksamhet och registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Tänk på att föreningen behöver registreras som arbetsgivare om den ska betala ut lön, arvode eller annan ersättning på 1 000 kronor eller mer per år. Det kan vara både till styrelseledamöter och andra.

Registreringen till Skatteverket är kostnadsfri.

Om du inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

En samfällighet är ett mark- eller vattenområde eller en gemensamhetsanläggning som delas av flera fastigheter.

En gemensamhetsanläggning är något som är till nytta för flera fastigheter. Det kan exempelvis vara vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor och lekplatser, garage och parkeringsplatser, energianläggningar, båtbryggor och badplatser, trapphus och hissar.

Läs om marksamfälligheter hos Lantmäteriet

Läs om gemensamhetsanläggningar hos Lantmäteriet

En samfällighet kan förvaltas på två sätt:

  • föreningsförvaltning

eller

  • delägarförvaltning.

Några andra typer av förvaltningsformer är inte tillåtna. Det går alltså inte att låta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ta hand om förvaltningen.

Föreningsförvaltning

Föreningsförvaltning innebär att förvaltningen sköts av en samfällighetsförening som har bildats för att göra detta. En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Ägarna av de deltagande fastigheterna har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen.

Delägarförvaltning

Delägarförvaltning innebär att delägarna förvaltar samfälligheten direkt, det vill säga utan att använda någon särskild organisation. Det kan vara bra om det är få fastigheter inblandade, och kostnaderna för drift och underhåll är låga. Delägarna måste vara överens i alla frågor, en majoritet kan inte köra över en minoritet. Om delägarna inte är överens i en fråga kan de begära ett delägarsammanträde med hjälp av Lantmäteriet.

Vanliga frågor och svar om samfälligheter