Gå till huvudinnehåll

Redovisa vid likvidation av ekonomisk förening

När en förening gått i likvidation är det likvidatorn som ansvarar för all redovisning.

När föreningen har gått i likvidation är det likvidatorn som företräder föreningen. Därmed är det likvidatorn som ska underteckna och skicka in handlingar, exempelvis skattedeklarationer och kontrolluppgifter.

Föreningens redovisning

Fram tills att en likvidator har utsetts är det föreningens styrelse och vd som ansvarar för föreningens redovisning. Föreningens styrelse och vd ska i samband med likvidatorns tillträde avge redovisning för tiden från senaste årsredovisning eller delårsredovisning fram till likvidationsdagen.

Så länge som föreningen är registrerad hos Bolagsverket, ska likvidatorn lämna inkomstdeklaration för föreningen. Det gäller även om likvidatorn anmält avregistrering för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt till Skatteverket.

Återföring av fonder

Föreningen ska återföra tidigare avsättningar till periodiseringsfond när beslut har fattats om att föreningen ska träda i likvidation. Om föreningen även har andra avsättningar till obeskattade reserver ska de normalt återföras samtidigt. Det innebär att återföringarna påverkar det bokslut som upprättas av styrelse och vd i samband med likvidatorns tillträde.

Slutredovisning

När utskiftningen är klar gör likvidatorn en redogörelse för detta, så kallad skifteshandling. I handlingen framgår föreningens skulder och tillgångar. När skiftet är klart ska en slutredovisning behandlas på föreningsstämma. Så snart slutredovisningen är fastställd på föreningsstämman upphör föreningen att existera. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket

Redovisa i medlemmens inkomstdeklaration

När föreningen träder i likvidation anses du ha sålt dina andelar i föreningen och du ska som medlem räkna ut kapitalvinst eller kapitalförlust för dina andelar. Det som utskiftas till en medlem vid en förenings upplösande utöver inbetald insats beskattas som utdelning.

I de fallen utskiftade medel inte uppgår till omkostnadsbeloppet uppkommer en förlust. Avdrag för förlusten medges först när förlusten är definitiv, vilket normalt är när likvidationen är avslutad. Redovisning av förlusten ska ske enligt de regler som gällde när likvidationen beslutades.

Skattekonto

Föreningens skattekonto finns kvar även när föreningen har likviderats. För att föreningen ska slippa skattekontoutdrag måste saldot på kontot vara noll.