Gå till huvudinnehåll

Målsättning och uppföljning för hållbarhetsarbete

Genom att sätta tydliga mål för hållbarhetsarbetet, mäta utfallet och redovisa detta regelbundet stärker du förutsättningarna för att nå ett bra resultat. Samtidigt skapar du möjligheter till lärande och förändring, ökar insyn och trovärdighet, och stärker varumärket gentemot kunder och medarbetare.

När du vet vad som är mest väsentligt att arbeta med inom hållbarhet är det dags att sätta mål. För att sätta effektiva mål kan du exempelvis använda dig av SMART-modellen:
Smarta mål och att sätta mål för verksamheten på ledarna.se

För att dina mål ska bli specifika kan det vara bra att inte sätta ett enda mål som gäller hela företaget utan flera mål som gäller produkter, medarbetare, energibesparingar eller annat som är relevant i ditt företags hållbarhetsarbete.

Tydliga mål och uppföljning ger bra resultat

Många företag har satt upp mål om att minska sina klimatpåverkande utsläpp, bli mer resurseffektiva och minimera avfallet. Målsättningar inom sociala aspekter kan till exempel vara att ha en trygg och god arbetsmiljö, att det inte förekommer någon form av diskriminering samt att företaget tar socialt ansvar vid inköp.

Det kan vara svårt att veta hur målen för hållbarhetsarbetet ska mätas och följas upp. Eftersträva enkelhet och använd i första hand data som du själv har tillgång till. Det kan underlätta om mätetalen är affärsnära och kan brytas ner ytterligare så att anställda och ledning känner att arbetet är meningsfullt och ger resultat.

Hållbarhetsrapportering

EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), reglerar hur vissa företag ska rapportera information om hållbarhet i sin årsredovisning. Syftet med direktivet är att hjälpa till att styra kapital mot hållbara investeringar. Rapporteringen kan underlätta finansiering och också skapa medvetenhet i företaget om egna risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. Genom att information om hållbarhetsarbetet införs i årsredovisningen och att informationen ska granskas skapas förutsättningar för att den är tillförlitlig, relevant och jämförbar.

Direktivet omfattar börsnoterade företag med över 500 anställda, alla företag med över 250 anställda med en viss omsättning, globala företag med dotterbolag i EU samt börsnoterade små och medelstora företag. Kraven i regelverket börjar gälla för olika företagskategorier vid olika tidpunkter. Från om med räkenskapsåret 2024 börjar det gälla för de stora bolagen.

Kraven på att hållbarhetsrapportera kan innebära att även små och medelstora företag (som inte är börsnoterade) påverkas, i rollen som leverantörer till de större företagen.

Lär dig mer om mål och uppföljning

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete.

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet