Gå till huvudinnehåll

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet

Här finns alla frågor samlade från våra hållbarhetssidor. Tanken är att du snabbt kan komma igång med ditt hållbarhetsarbete genom att gå igenom dessa frågor.

 • På vilket sätt är ditt företags affärsmodell hållbar?
 • Vad finns det för trender/tendenser i samhället som påverkar din affärsmodell?
 • Kan du hitta ett sätt att tjäna mer pengar när du säljer/köper in färre produkter eller mindre mängd material?
 • Kan du tjäna pengar på att hjälpa människor att leva mer hållbart?
 • Kan du lösa ett problem på marknaden genom en digital tjänst i stället för en fysisk produkt?
 • Vem kan du samarbeta med för att skapa ännu mer värde för din kund?
 • Vad kan du göra för att ditt företag ska använda resurser mer effektivt? 
 • Finns det behov att utveckla mer hållbara produkter eller tjänster i din bransch som på ett bättre sätt möter kundernas behov?
 • Kan du ta ett högre pris för din produkt om du förtydligar värdet som kunden får? 
 • Vad kan du göra för att din personal ska trivas, utvecklas och jobba kvar i företaget?
 • Är det attraktivt för investerare som vill stödja hållbar utveckling att investera i ditt företag? Om ja, har du beskrivit det på ett tydligt sätt i din kommunikation?
 • Stämmer investerarens eller andra finansiärers värderingar med det du vill uppnå i ditt företag? 
 • Hur kan du minska användningen av råvara, energi eller kemikalier? 
 • Kan du utvärdera vilken typ av miljöpåverkan din tjänst eller produkt har genom att ta del av livscykelanalyser från liknande tjänster eller produkter?
 • Är produkten designad så att den enkelt kan delas bland flera användare, repareras, uppgraderas, återanvändas eller återvinnas?
 • Hur kan du informera om hur produkten ska användas för att minimera miljöpåverkan?
 • Kan du hitta nya kundgrupper som vill köpa din produkt efter dess första användning?
 • Hur ser ditt företags energi-, vatten-, värme- eller kemikalieförbrukning ut i produktionen och hur kan förbrukningen minskas?
 • Hur kan du minska avfall eller spill som uppstår i produktionen?
 • Kan du använda något av spillmaterialet igen i din process?
 • Vilka företag i din närhet kan du samarbeta med för att dela på resurser eller tillvarata spill som uppstår?
 • Kan du producera dina produkter eller tjänster på ett nytt och smartare sätt jämfört med hur dina konkurrenter gör och vad som är traditionellt för branschen? 
 • Vilken utrustning ska du byta ut eller köpa in härnäst? Undersök vilka möjligheter du har för att nå högre resurseffektivitet.
 • Kan du undvika stopp i produktionen genom bättre underhåll?
 • Vilka möjligheter finns till att minska företagets transporter eller välja transporter med mindre klimatpåverkande utsläpp? 
 • Finns det någon kund som ofta beställer små partier, där du kan föreslå en större beställning för att minska antalet transporter?
 • Har transportföretaget som ditt företag använder ett aktivt hållbarhetsarbete? 
 • Hur kan produkterna förpackas för att använda så lite förpackningsutrymme och material som möjligt?
 • Kan du använda flergångsemballage?
 • Varför har du valt de leverantörer du har? 
 • Ställer du krav på ett aktivt hållbarhetsarbete hos dina leverantörer?
 • Hur ser dina leverantörers hållbarhetsarbete ut?
 • Vet du hur arbetsmiljön och arbetsförhållandena hos dina leverantörer ser ut?
 • Köper du in miljövänliga material och råvaror?
 • Väljer du ekologiska, miljö- och rättvisemärkta produkter vid inköp?
 • Finns det saker ditt företag kan hyra eller prenumerera på istället för att köpa?
 • Har du tagit reda på vilka områden inom hållbarhet som är viktigast för dina kunder? 
 • Förklarar du för kunden på vilket sätt ditt erbjudande hjälper till att göra hållbara val?
 • Hur kan du underlätta för din kund att göra hållbara val?
 • Berättar du för dina kunder vad du planerar att göra framåt och vilka målsättningar du har?
 • Kan du stå för det hållbarhetsarbete som görs i ditt företag?
 • Är hållbarhet ett centralt budskap i er kommunikation? Hur trovärdiga tycker kunderna att ni är?
 • Beskriver du för dina kunder hur företaget jobbar med hållbarhet, till exempel på din webbplats, när du träffar kunder, i sociala medier eller i andra kanaler?
 • Är det tydligt för alla anställda, styrelse och samarbetspartners vilka val och ambitioner företaget har inom hållbarhet? 
 • Har du koll på all fakta och kan du styrka dina påståenden när det gäller hur hållbara företagets produkter eller tjänster är?
 • I takt med att digitala verktyg utvecklas för att möjliggöra spårbarhet, kan du öka trovärdigheten i din kommunikation genom att vara än mer tydlig när det gäller leverantörskedjor, transporter och innehåll i produkter och tjänster? 
 • Finns det någon risk att kunderna upplever att ditt företag inte är seriöst när det gäller kommunikation av hållbarhetsarbetet (så kallat greenwashing)?
 • Känner du till vilka hållbarhetsfrågor som är mest betydande för ditt företag att arbeta med?
 • Var gör företagets hållbarhetsinsatser störst nytta?
 • Vilka möjligheter finns för ditt företag att minska transporter vid inköp och distribution eller minska på personalens tjänsteresor?
 • Har du tagit reda på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dina intressenter?
 • Vilka omvärldsfrågor som rör hållbarhet påverkar din verksamhet? Fundera både i form av risker (klimatförändringar, leverantörskedjor etc.), och nya möjligheter. Hur tar sig företaget an dessa utmaningar?
 • Vad har din bransch för möjligheter att bli mer hållbara?
 • Har företaget aktuella styrdokument för miljö och för arbetsmiljö?
 • Har du kännedom om vilka EU-lagar och regler som berör eller kommer att beröra ditt företags verksamhet?
 • I det fall som ditt företag berörs av ny eller kommande EU-lagstiftning – vilka anpassningar eller förändringar kan ditt företag behöva genomföra för att möta lagkraven? 
 • Finns det mätbara mål för ditt företags hållbarhetsarbete?
 • Finns det något större företag i din bransch som tar fram hållbarhetsrapportering och som du kan få inspiration ifrån när det gäller ditt eget företags hållbarhetsmål? 
 • Vad mäter du idag inom företaget och kan det användas för att följa upp dina hållbarhetsmål?
 • Kan du ta hjälp av något digitalt verktyg för att enklare samla in hållbarhetsinformation från verksamheten?
 • Vem eller vilka arbetar med hållbarhetsfrågan idag? Har de rätt kompetens för att arbeta med alla delar av hållbarhet? Finns det behov av kompetensutveckling eller nyrekrytering?
 • Vem har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet?
 • Är du en tillåtande och inspirerande ledare när det gäller hållbarhet?
 • Hur uppmuntrar du anställda att komma med förslag och idéer? 
 • Hur kan hållbarhetsarbetet integreras i organisationen så att det inte ligger vid sidan av företagets ordinarie verksamhet?
 • Hur bevakar du hållbarhetsfrågorna och hur de utvecklas i omvärlden?
 • Har du kännedom om vilka EU-lagar och regler som berör eller kommer att beröra ditt företags verksamhet?
 • I det fall som ditt företag berörs av ny eller kommande EU-lagstiftning – vilka anpassningar eller förändringar kan ditt företag behöva genomföra för att möta lagkraven?