Gå till huvudinnehåll

Minska sjukfrånvaron för dina anställda

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår dåligt förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

Prioritera dina anställdas hälsa

Det är viktigt att du som arbetsgivare prioriterar dina anställdas hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet.

Om du som arbetsgivare kan bygga upp en atmosfär på arbetsplatsen där man bryr sig om varandra så har du kommit långt. Det ökar möjligheten att upptäcka tidiga signaler om att en anställd inte mår bra. Tidiga signaler kan till exempel vara att den anställda ändrar sitt beteende och börjar fungera sämre i gruppen, eller är borta ofta på fredagar och måndagar.

Genom ett tidigt samtal med den anställda kan du finna det verkliga problemet och se vilka möjligheter som finns att reda ut situationen. Här kan det ibland vara bra att ta hjälp av företagshälsovården.

Om du agerar tidigt så kan du i viss mån förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Det sparar både lidande och resurser.

Tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro hos Försäkringskassan

Företagshälsovård

Företagshälsovården har specialister inom arbetsmiljö och hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering.

Du kan till exempel anlita företagshälsovården när du arbetar med arbetsmiljön och ska bedöma de fysiska och psykiska riskerna på arbetsplatsen. De kan också hjälpa till med arbetsanpassning och rehabilitering, samt rutiner för hur man fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt och hur kontakten med sjukskrivna ska skötas.

Du kan upprätta avtal med företagshälsovården och köpa deras tjänster. Reglerna om företagshälsovård är kopplade till arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Kom ihåg att även om du tar hjälp av företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet är det ändå alltid du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret.

Hitta företagshälsovård hos Sveriges företagshälsor

Stress

Stress är idag den vanligaste formen av psykisk ohälsa och ligger bakom en stor del av alla sjukskrivningar i Sverige. Det är viktigt att du förebygger eller ändrar på förhållanden som leder till arbetsrelaterad stress. Ta hjälp av till exempel ett skyddsombud, företagshälsovården och dina anställda för att jobba med stressrelaterade frågor på bästa sätt.

Förebygg stress

Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan du få en bra balans mellan krav och resurser.

Hur du kan arbeta för att förebygga stress hos Arbetsmiljöverket

Regler för organisatorisk och social arbetsmiljö

Det är inte enbart den fysiska arbetsmiljön som kan leda till sjukdom och olycksfall. Antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet ökar kraftigt. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram föreskrifter som reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Regler för organisatorisk och social arbetsmiljö hos Arbetsmiljöverket

Risker på arbetsplatsen

Chefer ansvarar för att de anställda har tillräcklig kunskap om riskerna med arbete, så att olycksfall och ohälsa ska förebyggas. Och de ska omedelbart ingripa i alla situationer när någon anställd utsätter sig själv eller andra för risker

Ett bra sätt för att upptäcka risker och brister i arbetsmiljön är att genomföra regelbundna skyddsronder på arbetsplatsen. Gör detta med hjälp av skyddsombud eller annan företrädare för personalen. Alla arbetsplatser som har minst fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skriv ner vilka risker och brister som finns och om de är allvarliga eller inte. De åtgärder som inte genomförs omedelbart dokumenteras i en tidsplanerad handlingsplan.

Det är också viktigt att se till att alla på arbetsplatsen vet vem de ska vända sig till när det gäller arbetsmiljön och risker.

Arbeta med arbetsmiljön hos Arbetsmiljöverket

Utred olycksfall och ohälsa

Ta tillvara på erfarenheter från inträffade olycksfall, ohälsa och incidenter genom att visa på orsakerna till det inträffade. Tänk på att leta efter orsaker till att något hänt istället för att kasta skuld på någon.

Få bidrag för att förebygga ohälsa hos din personal

Som arbetsgivare kan du få bidrag för att hjälpa en sjukskriven medarbetare eller en medarbetare som visar tecken på ohälsa och därmed riskerar sjukskrivning. Bidraget heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och gäller vissa hälsofrämjande insatser som du köper av företagshälsovården. Stödet ges för att underlätta för dig att hjälpa dina anställda i tid och därmed undvika att hen blir sjukskriven. Bidraget täcker halva kostnaden för insatsen och du betalar andra halvan – som mest kan du få 10 000 kronor per anställd.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan

Friskvård

Friskvård har ett förebyggande syfte att hålla personalen frisk och motiverad. Att erbjuda friskvård till de anställda är frivilligt för dig som arbetsgivare. Du får då dra av utgiften och du betalar inga sociala avgifter på förmånen.

För den anställda är motion och friskvård en skattefri personalvårdsförmån. Det avgörande för skattefriheten är att motionen och friskvården riktar sig till hela personalen, är av enklare slag och av mindre värde samt inte får bytas ut mot kontant ersättning.

Information för arbetsgivare om avgifter på hälso- och sjukvårdsförmåner hos Skatteverket