Gå till huvudinnehåll

Rehabilitering för dina anställda

En arbetstagare kan få nedsatt förmåga att klara av sitt jobb. Det kan till exempel bero på att hen blivit sjuk eller råkat ut för en olyckshändelse. Då har du som arbetsgivare ansvar för att genomföra åtgärder så att personen ska kunna jobba igen.

Som arbetsgivare är du ansvarig för rehabilitering som inte är medicinsk och för så kallad arbetsanpassning. Arbetsanpassning kan vara en del av en arbetstagares rehabilitering.

Ansvaret för arbetsanpassningen gäller oavsett om behovet är orsakat av jobbet eller inte. Arbetsgivaren är också skyldig att arbetsanpassa arbetsmiljön för sina arbetstagare vid behov för att förebygga och undvika sjukfrånvaro.

Du ansvarar för att tidigt och fortlöpande undersöka om dina arbetstagare behöver arbetsanpassning för att kunna fortsätta jobba, undvika sjukfrånvaro eller för att kunna återgå till arbetet efter sjukfrånvaro. Du ska också ta reda på vilken arbetsanpassning som behövs. Sedan ska du genomföra den och följa upp och justera den vid behov. Ansvaret gäller så länge det finns ett anställningsförhållande.

Exempel på arbetsanpassningsåtgärder kan vara:

  • anpassade arbetsuppgifter
  • ändrade arbetstider
  • ändringar i den fysiska arbetsmiljön
  • särskild teknisk utrustning eller hjälpmedel.

Arbetsanpassning – förebygg eller åtgärda sjukfrånvaro på av.se (Arbetsmiljöverket)

Plan för återgång i arbete

Du som arbetsgivare ska ta fram en plan för återgång i arbete när din anställda förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Du ska kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Gör en plan för återgång i arbete med hjälp av Försäkringskassans guide

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få hjälp att förebygga, förkorta eller underlätta för en anställd att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. Det kallas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Du söker bidraget från Försäkringskassan.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan

Arbetsgivare har inte något medicinskt ansvar

Du har inte något ansvar för medicinsk rehabilitering för din anställda. Du behöver alltså inte bekosta mediciner eller vårdinsatser.

Försäkringskassan ansvarar för att i samråd med den som är sjukskriven ta reda på hens behov av rehabilitering. Om det behövs kontaktar Försäkringskassan dig för att få uppgifter om din anställdas behov av rehabilitering. De kan också kalla dig till ett avstämningsmöte.

Det är viktigt att rehabiliteringen påbörjas så fort som möjligt och att du som arbetsgivare håller kontakten med den anställda under sjukskrivningen.

Kanske kan den anställda arbeta deltid? Deltidssjukskrivning innebär deltidsnärvaro. Varje timme som den sjukskrivna arbetar är en vinst, eftersom hens kompetens – som du som arbetsgivare investerat i – tas tillvara. Det innebär att du får möjlighet att följa den sjukskrivnas rehabilitering och du kan successivt anpassa arbetet. Och den anställda får också behålla kontakten med arbetsplatsen. Men det är viktigt att komma ihåg att deltidssjukskrivning är en tillfällig lösning som inte ska användas under längre tidsperioder.

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri.

Du kan få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det här gäller för privata arbetsgivare som omfattas av AFA Försäkring sjukförsäkring och arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Rehabiliteringsstödet hos AFA Försäkring

För att bedriva arbete med arbetsanpassning och rehabilitering på ett bra sätt kan man behöva anlita hjälp från Företagshälsovården. De arbetar bland annat med läkarundersökningar, ergonomi, arbetsanpassning, psykisk ohälsa och rehabiliteringsutredningar.

Företagshälsovård på branschföreningen Företagshälsors webbplats

Om den anställda trots rehabiliteringsinsatser inte klarar av de arbetsuppgifter som finns i verksamheten kan du ha sakliga skäl för uppsägning. Om den anställda vägrar att delta eller avbryter en pågående rehabilitering kan du också ha sakliga skäl för uppsägning. Men du som arbetsgivare måste alltid pröva möjligheten att omplacera den anställda innan du har sakliga skäl för uppsägning.

Om den anställda har fått beslut från Försäkringskassan om rätt till hel sjukersättning, får anställningen avslutas utan uppsägning. Men anställningen kan avslutas först när tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Du ska då som arbetsgivare skriftligen meddela den anställda att anställningen upphört till följd av sjukersättningsbeslutet.