Gå till huvudinnehåll

Kompetensinventering och kompetensmatris

För att dra nytta av kunskap och styrkor hos dina anställda på bästa sätt och säkra att de matchar företagets behov kan du göra en kompetensinventering. Börja med att göra en kompetensprofil för varje medarbetare och samla resultatet i en kompetensmatris. Då får du en bra överblick över företagets kompetens.

Med hjälp av kompetensprofiler och kompetensmatris kan du jämföra resultatet mot företagets mål och kompetensbehov i företagspresentationen och rollbeskrivningar. Det ger dig en tydlig bild av var ni är starka, eventuella luckor i kompetens, samt var validering och erfarenhet finns. De hjälper er också att prioritera var ni behöver fylla på med kunskaper och kompetens. 

Mall för kompetensprofil (pdf)
Mall för kompetensmatris (pdf)

Dokumentera vilken utbildning dina medarbetare har. Notera även utbildning som kanske inte är ett krav idag eller som är direkt kopplad till uppdraget och branschen. Kanske kan mer av medarbetarens kompetens komma till nytta när ni matchar mot helhetsbehovet.  

Ta reda på vilken kunskap dina medarbetare har om branschen, rollen och relaterad teknik med mera. Hur kan ni ta till vara på kunskapen som gynnar företaget? Försök även hitta vägar för att sprida kunskapen inom företaget. 

Validering är en standard för att kartlägga och bedöma en persons faktiska kunskaper och kompetenser, oavsett när, hur eller var personen har skaffat sig den. Kunskapen kan till exempel komma från utbildning, arbetslivserfarenhet eller på annat sätt.

För dig som driver företag och har anställda kan validering vara ett bra sätt att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning handlar om vilka kompetenser du behöver inom företaget för att på lång sikt nå uppsatta mål. Genom validering kan du till exempel:  

  • Kartlägga och utveckla kompetensen hos din personal, till exempel genom att ta reda på om de behöver ytterligare utbildning. 
  • Rekrytera ny personal.
  • Säkerställa att de som söker arbete hos dig har rätt kompetens.

Så går validering till

  • Vid rekrytering eller när du vill veta vilken kompetens din personal har, kan du kontakta din bransch för information och stöd för att genomföra en validering. 
  • Validering kan även genomföras av till exempel yrkeshögskolor eller Arbetsförmedlingen, som upphandlar valideringstjänster för olika bristyrken.  
  • En validering görs som ett skriftligt eller praktiskt test, beroende på vilken bransch det gäller. Efter testet får personen ett intyg över sin kompetens. 
  • Om en person har betyg från en utbildning i ett annat land. Alternativt saknar dokumentation av en utbildning i ett annat land kan en validering betyda att betygen översätts till svenska.

Branschvalidering

Branschvalidering genomförs av branschorganisationerna och fokuserar på behov av arbetskraft och gemensamma krav på yrkeskompetens. Oftast handlar det om kompetens som efterfrågas bland flera företag i branschen.  
 
Branschvalidering kan till exempel användas för att anställa personer som har rätt kompetens, men som saknar intyg på nödvändig utbildning. Det kan också användas för att säkerställa eller kvalitetssäkra rätt kunskap eller kunskapsnivå inom ett företag.  

Validering från branschorganisationer och myndigheter

Nedan finns kontaktmöjligheter till branschorganisationer och myndigheter som kan hjälpa dig i ditt arbete med validering. 

Validering hos Myndigheten för yrkeshögskolan
Validering för företag inom industribranschen hos Svensk industrivalidering 
Samlad lista med branschorganisationer hos Tillväxtverket

Du kan skapa en bredare bild av dina medarbetares kompetens genom att lyfta fram kunskap som inte direkt är knuten till den roll de har idag. Det kan till exempel vara ytterligare språk eller kunskaper om olika system. Kanske matchar några av dessa färdigheter behov i företagets plan eller kan skapa helt nya möjligheter.  

Erfarenhet

Tänk på att bra erfarenhet kan komma även från andra branscher eller områden utanför arbetet. Kanske finns det medarbetare på företaget som genom fritidsintressen, ideellt arbete eller andra engagemang har skaffat sig kunskaper och insikter som kan vara värdefulla inom verksamheten. 

Personliga egenskaper och kompetenser

Lär känna dina medarbetare, deras styrkor, utmaningar och drivkrafter för att lättare kunna placera rätt person på rätt plats. Väg in personlighetstyp och egenskaper när du avgör i vilken roll, uppgift och ansvar varje medarbetare bäst kommer till sin rätt. Det ger dig troligen både ökad effektivitet och nöjdare medarbetare.

Specialintressen

Upptäck vilka dolda talanger och experter du har på företaget? Personer med stort intresse för något lägger ofta mycket tid och energi på att lära sig, använda och utforska sitt intresseområde. Finns det något i den kunskapen som företaget skulle kunna ta vara på? Dessa experter är en mycket god källa till inspiration och lärande eftersom någon med stort intresse ofta brinner för att dela med sig på området.