Gå till huvudinnehåll

Sätt rutiner för medarbetarsamtal

En förutsättning för att företaget ska växa och utvecklas är att medarbetarna också gör det. Involvera dem i planering och sätt individuella mål som tydligt mynnar ut i företagets övergripande mål och vision. Medarbetarsamtal är ett bra sätt att fånga upp behov, tankar och idéer som gynnar både dem och företaget. För maximal effekt - följ upp och utvärdera.

Medarbetarsamtal

Starta varje verksamhetsår med individuella samtal med alla dina medarbetare. Sätt medarbetaren i fokus och prata om läget ur olika aspekter som uppgifter, rollen, gruppen och trivsel. Blicka framåt och lägg en gemensam plan för medarbetarens mål och utveckling under året som ligger framför. Ha gärna rollbeskrivningen som stöd och använd en mall för samtalet för att komma ihåg att ta upp alla viktiga områden och dokumentera vad ni kommer överens om.

Mall för medarbetarsamtal (pdf)

Individuella mål

Gör medarbetaren tydligt delaktig i företagets övergripande framgång genom att komma överens om tydliga individuella mål för året. Det kan vara både hårda (produktion, kunskap etc) och mjuka (beteenden, inställning etc) mål. Det viktiga är att de tydligt bidrar till de övergripande målen i er företagspresentation och att de går att utvärdera.

Du kan kompetenssäkra företaget genom att använda valideringar som ett utvecklingsmål för dina medarbetare. Användbart och betydelsefullt även för medarbetaren då det ger goda förutsättningar för fortsatt yrkesspecifik utveckling och även kan utgöra ett krav vid rekrytering.

Uppföljning

Följ under året regelbundet upp samtalet, planen och status på satta mål för att hålla fokus, säkra att ni har fortsatt rätt riktning och att det sker framsteg. Uppföljning och kontinuitet i dialogen gör att ni snabbt fångar upp ändrade förutsättningar eller andra omständigheter som gör att målen behöver justeras och kan säkra att rätt stöd och resurser finns för bästa möjlighet att lyckas.

Utvärdering

Utvärdera i slutet av året utfallet av uppsatta mål tillsammans med medarbetaren. Förbered er var för sig och presentera med välgrundade argument och exempel era bedömningar för varandra. Låt gärna måluppfyllelsen och dess bidrag till företagets övergripande mål vara en tydlig del av underlaget till lönerevision, bonus eller andra belöningssystem. Det är viktigt att du som arbetsgivare är uppriktig också i situationer då uppsatta mål inte har uppnåtts. Om arbetsgivaren i ett senare läge vill avsluta anställningen, kan det som har avhandlats i medarbetarsamtal komma att åberopas av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

Läs mer om utvärdering på Svensk industrivaliderings webbplats