Gå till huvudinnehåll

Lagar och regler vid konkurrens

Alla vinner på effektiv konkurrens. När företag tävlar, konkurrerar, blir de mer effektiva. Det leder till högre kvalitet, lägre priser och mer innovation. För att konkurrensen inte ska snedvridas finns det lagar och regler som måste följas.

Priser får inte styras

Om en leverantör försöker styra vilket pris du ska sätta på den vara eller tjänst du säljer riskerar det att skada konkurrensen. Därför är det viktigt att du inte låter dig begränsas i dina möjligheter att sätta de priser du vill. Ett exempel på otillåten prisstyrning är när en leverantör och en återförsäljare kommer överens om ett lägsta pris som återförsäljaren får ta. Ett annat exempel är om en leverantör tycker att återförsäljarna har alldeles för låga marginaler och tvingar dem att öka marginalerna genom att ta ut ett högre pris av konsumenterna. Det är inte heller tillåtet för branschorganisationer att använda exempelvis prislistor för att styra vilket pris du som medlemsföretag måste följa.

Tänk därför på att:

  • inte skriva avtal eller på annat sätt komma överens med en annan aktör om vad det du säljer får och inte får kosta. 
  • det inte är tillåtet med prisrekommendationer som återförsäljare måste följa, varken från leverantörer eller branschorganisationer. 

Prissignalering

Det är inte heller tillåtet att uttala dig om vilka priser du planerar att ta. Det skickar signaler till andra företag, dina konkurrenter, om vilket pris de kan ta för sina varor eller tjänster. 

Om prisstyrning och vertikala samarbeten på Konkurrensverkets webbplats

Lyssna på Konkurrensverkets poddavsnitt ”Prata inte pris”

Samarbeten mellan konkurrerande företag

Marknader mår bra av att flera företag konkurrerar med varandra. Därför kan det vara olagligt om ditt företag samarbetar med ett annat företag som säljer eller enkelt kan börja sälja samma eller en liknande produkt eller tjänst som ditt företag.

Ett särskilt allvarligt samarbete mellan konkurrerande företag är karteller. Det kan till exempel vara om du tillsammans med andra företag kommer överens om vilka priser eller rabatter som ska erbjudas, eller att ni delar upp marknaden eller kunderna mellan er. 

Konkurrensverket är den myndighet som utreder misstänkta karteller. Företag som deltagit i en kartell kan få höga böter för att ha skadat konkurrensen. Om du deltar eller har deltagit i en kartell och är först med att berätta om den kan ditt företag slippa böter. 

Om karteller på Konkurrensverkets webbplats

Kontakta Konkurrensverket och lämna kartellen

Att köpa upp eller gå ihop med ett annat företag

Om ett företag vill köpa upp ett annat företag eller om två eller flera företag vill gå samman så kallas det förvärv eller samgående. Förvärv kan leda till starkare och effektivare företag med minskade kostnader för dig som företagare och lägre priser för konsumenterna. Men om förvärvet bidrar till att hindra eller försämra konkurrensen kan det förbjudas av Konkurrensverket. 

Mindre företag kan ofta köpa upp eller gå ihop med ett annat företag utan att det behöver godkännas av Konkurrensverket eftersom omsättningen inte når upp till de tröskelvärden som konkurrenslagen kräver. Små företag kan däremot vara målbolag, alltså det företag som köps upp, i förvärv där större företag deltar som köpare. Då kan förvärvet behöva godkännas av Konkurrensverket innan köpet kan gå igenom.

Om företagsförvärv på Konkurrensverkets webbplats

När offentliga aktörer konkurrerar med privata företag

Staten, kommuner och regioner verkar under andra förutsättningar än vad privata företag gör. Eftersom offentliga aktörer finansieras eller ägs av staten, kommuner eller regioner har de en trygg grund att verka på till skillnad från privata företag. Därför kan det uppstå konkurrensproblem om den offentliga aktören ensamt har tillgång till en viktig infrastruktur, eller om den sysslar med både myndighetsutövning och affärsverksamhet samtidigt. Ett exempel är när företag behöver tillstånd från en kommun för att bedriva sin verksamhet, samtidigt som kommunen har sådan verksamhet i egen regi. 

För att offentliga och privata aktörer ska konkurrera på lika villkor finns det regler som ser till att det offentliga inte snedvrider konkurrensen. I konkurrenslagen kallas det för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Om en offentlig aktör bryter mot reglerna kan de bli tvingade att upphöra med verksamheten. Om de ändå fortsätter med sin verksamhet kan de tvingas betala vite, en slags böter.

Om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på Konkurrensverkets webbplats