Gå till huvudinnehåll

Elektroniskt ansökningsförfarande

Lagstiftningen om tjänster på den inre marknaden syftar till att förenkla för företag. Fokus ligger på att förfaranden, särskilt tillståndsförfaranden, ska kunna ske elektroniskt och på distans. De nationella kontaktpunkterna ska underlätta detta.

Det är de behöriga myndigheternas egna lösningar som ska ligga till grund för den elektroniska kontaktpunkten för tjänster. Kommuner, länsstyrelser och centrala sektorsmyndigheter ska tillhandahålla e-formulär eller e-tjänster på svenska och engelska som gör det möjligt för tjänsteföretagare att elektroniskt ansöka eller anmäla till behöriga myndigheter via kontaktpunkten (www.verksamt.se). De behöriga myndigheterna skickar denna information till Tillväxtverket som sedan länkar till alla e-formulär och e-tjänster i tjänsten Hitta tillstånd .

Skicka ny eller uppdaterad information om era tillstånd till Tillväxtverket
Hitta tillstånd

Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller anmälan till en behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt ska myndigheten i den fortsatta handläggningen av ärendet kommunicera med tjänsteleverantören genom kontaktpunkten. Myndigheten får föreslå en annan kommunikationskanal men det är tjänsteleverantörens val som gäller.