Gå till huvudinnehåll

Vilka tjänster omfattas?

Det framgår inte direkt av tjänstedirektivet eller annan lagstiftning exakt vilka tjänster som omfattas. Förteckningen nedan är de tjänster som behöriga svenska myndigheter (kommuner, länsstyrelser och sektorsmyndigheter) idag har identifierat faller under deras olika ansvarsområden. Längst ned finns en förteckning över vilka tjänster som inte omfattas.

Kommunala tillstånd m.m.

Bassängbad

Brandfarliga varor

Bygglov

Catering

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Explosiva varor – använda, förvara, handla med och överföra

Folköl

Hygienisk behandling

Kryddning av brännvin

Livsmedelsanläggning

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig, C-verksamhet

Provsmakning av alkoholdrycker 

Rivningslov

Serveringstillstånd

Solarium

Sotning

Tobaksvaror

Torghandel

Länsstyrelsens tillstånd m.m.

Bilskrotning

Cirkus

Djurhållning

Djurparksanläggning

Handel med skyddade djurarter

Intresseanmälan för att bedriva uppdragsarkeologi

Kampsportsarrangemang

Kemiska produkter

Tillfällig förevisning av djur

Uppstoppning av djur

Vilda djur i djurpark

Sektorsmyndigheters tillstånd m.m.

Aktiebolag

Allmän sammankomst

Animaliska biprodukter

Avelsorganisationer 

Avlösarservice i hemmet (LSS)

Bedriva introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B (för företag)

Bedriva utbildning av förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Besiktning av samlingstält

Besiktning av tivolianordningar

Biluthyrning

Bostad med särskild service för barn och unga (LSS)

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (SoL)

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Bygga naturgasledning och anläggningar (ansökan)

Daglig verksamhet (LSS)

Djurförsöksverksamhet

Dyrkverktyg

Ekonomisk förening

Elinstallationsföretag

Elnät

Embryoverksamhet

Enskild näringsidkare

Explosiva varor, gränsöverskridande överföring och import

Explosiva varor, tillverkning och destruktion

Fastighetsmäklare 

Filial

Fluorerade växthusgaser (f-gaser)

Fyrverkerier

Försäljning och handel av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Försöksdjur

Geodata och sjömätningsdata

Handelsbolag

Hem för viss annan heldygnsvård "korttidsboende" (SoL)

Hem för vård eller boende (HVB) (SoL)

Hemtjänst (SoL)

Hotell- och pensionatrörelse

Hälsofarliga varor

Införsel och import av skjutvapen

Inkassoverksamhet

Intygsgivare för ekonomiska planer

Kassaregister, certifiering

Kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Kontroll av mikrobiologiska kriterier för livsmedel

Kontrollstämpling av ädelmetaller

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS)

Larminstallation

Laser

Ledsagarservice (LSS)

Mikrovågstorkning

Narkotika

Offentlig tillställning

Omskärelse av pojkar

PCB-varor

Postverksamhet

Receptfria läkemedel

Resebyrå, researrangör

Revisionsbolag

Revisor

Rörledning (vissa rörledningar)

Seminverksamhet

Sjökort

Sjömätning

Skogsodlingsmaterial –  produktion och handel

Slakt av fjäderfä 

Slakta hägnat vilt

Spridningstillstånd för bilder tagna från luften 

Särskild boendeform för äldre (SoL) 

Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Tillstånd för att bedriva personlig assistans (ansökan)

Tillstånd till vapenhandel

Trafikskola, bedriva

Undersökningar som görs av livsmedelslaboratorier

Utsäde - förpackning och handel

Verksamhet som ger konsulentstöd (SoL)

Vinproducent

Virkesmätningslagen

Vävnadsinrättningar

Yrkesmässig handel med begagnade varor

Tjänster som inte omfattas

  • Audiovisuella tjänster
  • Elektroniska kommunikationstjänster
  • Finansiella tjänster 
  • Hälso- och sjukvårdstjänster
  • Skatteområdet
  • Spelverksamhet 
  • Säkerhetstjänster
  • Tjänster på transportområdet