Gå till huvudinnehåll

Kontaktpunkt för tjänsteföretag

Kontaktpunkt för tjänsteföretag

Verksamt.se är den svenska kontaktpunkten för tjänster. Här kan du hitta information om kontaktpunkten och hur du elektroniskt kan ansöka om de tillstånd som kan krävas för att sälja tjänster i Sverige.

EU:s tjänstedirektiv genomfört i Sverige genom lagen och förordningen om tjänster på den inre marknaden, syftar till att undanröja hinder på den inre marknaden för gränsöverskridande tjänsteverksamhet och att säkerställa en hög kvalitet på tjänsteverksamheten.

Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden
Lag 2009:1079 om tjänster på den inre marknaden
Förordning 2009:1078 om tjänster på den inre marknaden

Icke-diskriminering

Myndigheter får inte ställa krav som är diskriminerande på tjänsteutövning med hänsyn till exempelvis nationalitet eller bosättningsort. De ska också se till att kraven är proportionerliga och nödvändiga med hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa och skydd av miljön.

Det ska till exempel normalt inte finnas lagstiftning i EU-länder som innebär krav på visst medborgarskap, var företaget ska ha sitt säte, etableringsform, ekonomiska garantier, försäkringar eller medlemskap i yrkesorganisationer i ett annat EU-land. Detta gäller under förutsättning att företaget redan är etablerat i ett land inom EU.

Tillfällig och stadigvarande tjänsteverksamhet

Företag som är etablerade i ett EU/EES-land har rätt att tillhandahålla sina tjänster i alla medlemsländer, till exempel utföra tjänsten under en kortare period eller erbjuda den online. Företag har också rätt att etablera sig mer permanent i ett annat medlemsland, till exempel genom ett dotterbolag eller en filial. Myndigheter och kommuner kan i vissa fall kräva att företag ska uppfylla nationella regler för att få sälja sina tjänster. Olika krav kan gälla beroende på om utövandet sker tillfälligt eller mer stadigvarande.

Enligt EU:s regelverk är rätten för myndigheter och kommuner att ställa krav i regel mer begränsad när det gäller tillfälliga tjänsteleverantörer jämfört med tjänsteleverantörer som vill etablera sig permanent. Kraven behöver också kunna motiveras av hänsyn till viktigare samhällsintressen, till exempel folkhälsa eller miljöskydd.

Kontaktpunkter

Tjänstedirektivet föreskriver om nationella kontaktpunkter som ska informera företag och företagare om gällande krav för tjänsteutövning i de olika medlemsstaterna samt förenkla förfaranden, särskilt tillståndsförfaranden som ska kunna ske elektroniskt och på distans.

Den elektroniska kontaktpunkten utgörs av verksamt.se som Tillväxtverket ansvarar för. I tjänsten Hitta tillstånd finns generell information om tillstånd och andra formella krav som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige. Det finns direktlänkar till specifik information och ansökningsformulär hos de behöriga myndigheterna (kommuner, länsstyrelser och statliga sektorsmyndigheter). Där finns även information om tvistlösning och kontaktuppgifter till rådgivare i din region. Tjänsten kan användas även av svenska tjänsteleverantörer.

Hitta tillstånd
Information om tvistlösning
Hitta rådgivning och finansiering i din region

Övriga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein, ska ha liknande information och tjänster på sina nationella kontaktpunkter. Kontaktpunkterna samarbetar i nätverket EUGO. Mer information och direktlänkar till alla kontaktpunkter finns på EU-kommissionens webbplats.

Gå till EU-kommissionens webbplats