Gå till huvudinnehåll

Ledighet för studier och annan ledighet

Förutom semester och föräldraledighet finns det annan ledighet som anställda kan ha rätt till, till exempel för att studera eller starta företag. Rätten till olika typer av ledighet regleras i flera olika lagar.

Ledighet för att starta företag

En anställd har rätt att vara ledig för att starta företag om hen har varit anställd hos dig de senaste sex månaderna i följd eller minst tolv månader de senaste två åren.

Ledigheten kan vara i upp till sex månader och kan bara tas ut en gång hos en och samma arbetsgivare och kan bara tas ut i hel ledighet.

Den som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla det till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. I anmälan ska den anställda också ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

Som arbetsgivare ska du senast en månad efter att ledigheten anmäldes meddela din anställda om ditt beslut om ledigheten.

Observera att den anställda inte får konkurrera med din verksamhet och ledigheten får inte heller innebära en väsentlig olägenhet för dig som arbetsgivare.

Lagen för arbetstagares rätt till ledighet för att starta företag hos riksdagen

Ledighet för studier

En anställd har rätt att vara ledig för att studera. Rätten till ledighet för studier gäller om den anställda har varit anställd hos dig de senaste sex månaderna i följd eller minst tolv månader de senaste två åren. Dessa krav på anställningstid gäller inte vid fackliga studier. Du som arbetsgivare kan kräva en framförhållning om 6 månader vid längre studieledighet. Vid fackliga studier och studier som ska pågå högst en vecka, kan arbetsgivaren endast kräva 2 veckors framförhållning.

Utbildningen behöver inte ha något samband med den anställdas arbete. Det finns heller ingen gräns för hur länge den anställda får vara ledig för utbildning. Däremot omfattas inte deltagande i så kallade ”hobbykurser”; utbildningen måste ha ett kunskapsförmedlande syfte.

Lagen för arbetstagares rätt till ledighet för utbildning hos riksdagen

Annan lagstadgad ledighet:

  • militärtjänstgöring
  • vård av närstående (förutsätter beslut av Försäkringskassan)
  • när den anställda anses som smittbärare enligt smittskyddslagen
  • vissa föreningsuppdrag och offentliga uppdrag
  • svenskundervisning för invandrare
  • fackligt förtroendeuppdrag
  • trängande familjeskäl
  • söka nytt arbete under uppsägningstiden – om man är uppsagd på grund av arbetsbrist.

Kollektivavtal kan dessutom innehålla ytterligare rätt till ledighet. Ibland har den anställda också rätt till ersättning under ledigheten, antingen via kollektivavtal eller från Försäkringskassan.