Gå till huvudinnehåll

Skapa företagspresentation

För att veta vad och vem företaget söker behöver ni veta vart ni är på väg. Att samla ledningsgruppen och skapa en tydlig företagspresentation är väl investerad tid. Det gör det enklare att planera ert behov av kompetens och presentera er som en attraktiv arbetsgivare.

Eftersom många idag har ett engagemang för hållbarhetsfrågor är det en god idé att väva in företagets hållbarhetsarbete och ambitioner i företagspresentationen. Beroende på företag och bransch kan det passa under affärsidé, vision, mål eller värderingar. Här presenteras delar som är bra att ha med.

Ladda ner mall för företagspresentation (pdf)

Affärsidé

Gör affärsidén och syftet med verksamheten tydlig för alla medarbetare så skapar du en starkare känsla av samhörighet och yrkesstolthet. Det hjälper även medarbetarna att känna meningsfullhet kring sin del i arbetet som en del av en större helhet.

Affärsidén ska beskriva varför ni finns, vad ni gör, hur ni gör det och för vem ni gör det.

Vision

Formulera en utmanande och tydlig men ändå kortfattad vision för företaget (helst bara en mening), Enkel för alla på företaget att minnas och motiveras av och tilltalande för kunder, samarbetspartners och potentiella medarbetare.

Visionen ska beskriv ett önskat läge som företaget strävar mot. Något riktigt lockande men som man aldrig räknar med att kunna nå ända fram till. Exempelvis formulerat som “Vi ska bli världsledande inom innovativ hållbar X-tillverkning”. Det är just det ouppnåeliga i önskeläget som skiljer en vision från ett mål.

Mål

Sätt upp tydliga mål - saker ni behöver åstadkomma på både kortare (1 år) och längre (2-5 år) sikt för att ta er mot er vision. För komplexa mål kan det vara bra att även formulera delmål vilket gör det enklare att kunna följa upp och utvärdera.

Värderingar

Formulera företagets värderingar - beteenden som beskriver hur ni som medarbetare behöver vara för att kunna nå de uppsatta målen och ta er mot er vision. Det kan till exempel vara egenskaper som “Kunniga, Innovativa och Ödmjuka”.

Underskatta inte dessa mjuka värden som blir ett tydligt ramverk och stöd för hur ni som ledare och medarbetare i varje läge bör agera, prioritera och fatta beslut.

Kultur

Hur ska det kännas att kliva in hos er, hur ska det vara att jobba här, hur tar ni hand om varandra som kollegor och hur blir jag blir bemött som kund eller samarbetspartner? Era värderingar formar er företagskultur och styr dessa upplevelser som kan vara avgörande faktorer vid till exempel försäljning och rekrytering.

Unika fördelar

Gör det tydligt vilka fördelar ni har som särskiljer er från era konkurrenter och som gör att ni sticker ut från mängden, både ur ett affärs- och medarbetarperspektiv? Det kan handla om saker som en unik produkt, aktivt arbete med validering, en stark positiv kultur eller speciella förmåner.

Lyft dessa unika fördelar flitigt i er kommunikation för att göra den positiva bilden tydlig för kunder och potentiella medarbetare.

Organisation

En genomtänkt organisationsstruktur gör att ni kan optimera arbetsflöden och använda resurser mer effektivt. Det skapar en tydlighet för medarbetarna kring sin tillhörighet och sitt bidrag till helheten och ger bättre möjlighet för ledare att planera för backup och stödfunktioner.

Bygg en organisation som på bästa sätt stöttar arbetsprocesserna och produktionen genom att tänka igenom och bestämma hur beslutsvägar ska se ut, var olika kompetenser hör hemma, hur teamen ska vara sammansatta och hur de ska samverka.

Roller

Gör en plan för vilka roller som kommer att behövas på företaget för att göra det som krävs och nå uppsatta mål? Ett genomtänkt behov av roller gör även att du lättare kan planera er rekrytering. När i tiden kommer ni att behöva en viss kompetens? Vid vilken kritisk massa kommer ni att behöva bli flera?

Gör innehållet och ansvaret i rollerna tydligt. Det hjälper dig att lägga tid på rätt saker, avlastar ledare, minskar risken att saker faller mellan stolarna och gör arbetet mer effektivt.

Mall för rollbeskrivningar

Skriftliga rollbeskrivningar är en bra grund för att säkra att ni har en enad bild av uppgiftsfördelning och ansvar. De utgör även ett användbart underlag för kravprofil och annons när ni är redo att rekrytera.

Ladda ner mall för rollbeskrivning (pdf)