Gå till huvudinnehåll

Göra affärer inom socialt företagande

Ofta är det sociala företagets kund en verksamhet i offentlig sektor. Det finns olika regelverk som styr det offentligas inköp. Det finns också stora möjligheter att utveckla bra affärer med andra företag och privatpersoner, allt beror på vilken affärsidé du har.

Genom smarta samarbeten mellan sociala företag kan även ett litet företag få fördelar och bli synligare på marknaden, kunna ta större uppdrag, genomföra kompetensutveckling tillsammans med mera.

Sociala företag och affärer med offentlig sektor 

LOU - Lagen om offentlig upphandling 

Driver du ett socialt företag finns det bra möjligheter att göra affärer med offentlig sektor genom upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger myndigheter och upphandlande enheter stora möjligheter att ta miljömässiga och social hänsyn vid upphandling. Syftet är att uppnå fler samhällsvinster. Det kan till exempel vara krav på att leverantören ska anställa eller ge praktikplatser till personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Det finns också olika sätt att reservera upphandlingar eller göra direktupphandling av varor och tjänster som kan gynna sociala företag. Du behöver ha koll på vilka möjligheter som finns och vara tydlig med vad ditt företag kan leverera när du tar kontakt med till exempel en kommun. 

Om du vill veta mer om upphandling och hur ni kan göra ett bra anbud kan du använda dig av ”Anbudsskolan för sociala företag”. Ibland genomförs utbildningar i Anbudsskolan men utbildningsmaterialet fungerar bra som en checklista när du ska göra ett anbud. 

Anbudsskolan hos Tillväxtverket 

Upphandlingsmyndigheten har information om allt som rör upphandlingar och har en frågeservice öppen för alla.

Upphandlingsmyndigheten.se

Göra affärer med offentlig verksamhet

Ideellt offentligt partnerskap, IOP 

Samverkan med sociala företag genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan vara aktuellt i situationer då det inte finns en marknad, när det inte finns fler leverantörer som säljer tjänsten. IOP är ett partnerskap mellan den offentliga sektorn och den idéburna (till exempel ett socialt företag). 

Överenskommelse om IOP beslutas för en verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen som den offentliga sektorn vill medverka i. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

IOP är inte ett verksamhetsstöd utan ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En överenskommelse om IOP kan till exempel handla om driften av ett kulturhus på landsbygden, natthärbärgen för EU-immigranter eller en servicelösning som behövs för medborgarna men där det inte bedöms går att få kommersiell lönsamhet. 

Utredningen Idéburen välfärd har tagit fram en vägledning för IOP.

Vägledning för IOP

Göra affärer med andra företag  

Många traditionella företag vill göra samhällsnytta utöver sin vanliga verksamhet, då kan affärer med ett socialt företag ge win-win för båda parter. Det kan handla om att företaget vill bidra till att skapa arbetstillfällen eller en bra social miljö i sitt närområde. Samarbete med sociala företag kan bli en kedja för att hitta nya medarbetare till företaget, som leverantör av produkter eller tjänster. Det kan också vara ett samarbete som mer liknar sponsring av det sociala företaget som ger goodwill. 

Affärssamverkan  

Konsortier

Konsortier innebär att en grupp lokala företag som är självständiga juridiska personer samverkar om gemensamma angelägenheter. Det kan gälla intern service som löne- och ekonomihantering, anställningar och kompetensutveckling mm. Genom konsortiet kan företagen göra gemensamma anbud och marknadsföringsinsatser. Företagen äger konsortiet tillsammans och beslutar om vad som ska göras där, vilka avgifter som ska finnas och den gemensamma utvecklingen. 

Social franchising 

Franchising går ut på att en franchisegivare bygger upp en affärsverksamhet med ett varumärke och erfarenheter som överförs till en eller fler franchisetagare som betalar en avgift för att använda konceptet. 

Social franchising fungerar på samma sätt med tillägget att konceptet innehåller det som är speciellt för sociala företag som delaktighet, egenmakt, att integrera människor på arbetsmarknaden och så vidare. I social franchising ingår också utbildning och stöd till de nya franchisetagarna och att bygga ett nätverk för gemensam utveckling och stöd. 

Eftersom konceptet redan är prövat och ger ett samarbete med andra företag redan från start är det ett tryggare sätt att driva sociala företag på. Det finns flera modeller/affärsverksamheter runt om i Europa.

Social Trade – samarbete för sälj och marknadsföring 

Social Trade är att skapa mer affärer för de sociala företagen genom att göra det lättare för kunderna att göra affärer med sociala företag. Detta sker genom att Social Trade marknadsför, säljer in och ordnar kontraktskrivande (som kan innefatta flera sociala företag) för sina medlemmar. 

Social trades webbplats