Gå till huvudinnehåll

Lösa tvist i domstol

Om du är i konflikt med exempelvis en kund, leverantör, hyresvärd eller konkurrent kan du eller din motpart låta en domstol lösa tvisten. Tingsrätten är första domstolsinstans för att lösa tvister mellan enskilda.

Vissa tingsrätter fungerar som specialdomstolar för exempelvis mark- och miljötvister och patent- och marknadstvister. Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut är förvaltningsrätten första instans.

Stämningsansökan

Om du vill lösa tvisten i domstol ska du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där din motpart är folkbokförd. Är motparten en juridisk person är det den ort där styrelsen har sitt säte. 

Tingsrätten utfärdar sedan en stämning mot motparten. Motparten ska då svara på det du har begärt, exempelvis att få betalt enligt avtal, få skadestånd eller att sluta marknadsföra sina produkter på ett visst sätt. När domstolen fått motpartens skriftliga svar börjar förberedelsen av målet. Ni kallas då till ett förberedande sammanträde inför en domare.

Om din motpart inte har lämnat något skriftligt svar kan domstolen i vissa fall meddela en tredskodom. Det betyder oftast att motparten förlorar målet. Detsamma gäller om någon av parterna inte medverkar i huvudförhandlingen.

Förlikningsförhandlingar

Under förberedelsen av målet ska domaren försöka få parterna att komma överens för att undvika rättegång, så kallade förlikningsförhandlingar. Om ni kommer överens skrivs ett förlikningsavtal. Det avtalet kan sedan göras verkställbart genom en särskild dom. Domaren hjälper till med förlikningsförhandlingarna utan kostnad.

Som ett alternativ till förlikningsförhandlingar kan domstolen erbjuda att en medlare hjälper till med att lösa tvisten till en viss kostnad.

Lösa tvist via Medling

Huvudförhandling och dom

Om ni inte kommer överens i förlikningsförhandlingar, eller genom medling, genomförs huvudförhandlingen. Om du vill ha ersättning för dina rättegångskostnader måste du begära det innan huvudförhandlingen avslutats. Efter huvudförhandlingen meddelas domen. Den part som förlorar målet betalar vanligtvis motpartens rättegångskostnader.

Tvistemål som rör mindre belopp 

Mål som rör mindre belopp, upp till ett halvt prisbasbelopp, avgörs av en ensam domare och möjligheterna att få ersättning för sina rättegångskostnader är då begränsade. I övrigt handläggs målet på i stort sett samma vis.

Prisbasbelopp hos SCB

Överklaga

Om någon part inte är nöjd med tingsrättens beslut kan parten överklaga till hovrätten, med då krävs ett prövningstillstånd. Nästa och sista instans att överklaga till är Högsta domstolen. Då krävs också prövningstillstånd och det beviljas bara om saken är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl.

Om hur en tvist går till hos Sveriges Domstolar