Gå till huvudinnehåll

Lösa tvist via medling

Det blir allt vanligare att företag löser tvister på frivillig väg med hjälp av en medlare. Medling är ett flexibelt, informellt och billigare sätt att lösa tvister på än att lösa dem i domstol eller skiljenämnd.

Parterna styr medlingsförfarandet

Parterna bestämmer hur medlingsförfarandet ska gå till. Medlarens uppgift är att hjälpa parterna att genomföra förfarandet och komma fram till ett avtal. Parterna kan alltså själva bestämma hur de ska nå fram till en lösning som möter deras behov och intressen.

Medling är frivilligt och avbryts om någon av parterna inte vill fortsätta. Om medlingen misslyckas, kan man välja att lösa tvisten i domstol eller skiljenämnd. Om medlingen lyckas, blir resultatet ett avtal som gör att affärsrelationen kan fortsätta.

Billigare och snabbare med medling

Att lösa tvister i domstol eller skiljenämnd kan bli dyrt. Förloraren får i regel betala sina egna och vinnarens rättegångskostnader. Risken att förlora är ett viktigt skäl till att många tvister i domstolar och skiljenämnder slutar i en förlikning, för du vet aldrig på förhand hur domstolen eller skiljenämnden kommer att avgöra tvisten. 

Andra skäl till att använda medling kan vara att det går snabbare än en domstolsprocess, och att medlingen genomförs under sekretess.

Olika former av medling

Parterna utser tillsammans en medlare

Parter som inte är överens om hur ett avtal ska tolkas kan på egen hand genomföra ett medlingsförfarande om de inte kan lösa tvisten själva. Då utser de tillsammans en medlare som hjälper dem att lösa tvisten. I sådana fall gäller en särskild lag om medling.

Medlingslagen hos riksdagen

Parterna får medlingshjälp via skiljedomsinstitut 

Parterna kan också vända sig till ett skiljedomsinstitut för att få hjälp med att lösa tvisten genom medling. Då gäller skiljedomsinstitutets regler och inte den särskilda medlingslagen.

Om medling hos Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut

Särskild medling i domstol

Medling kan också genomföras i domstol efter att en stämningsansökan har lämnats in. När målet förbereds ska domaren alltid försöka få parterna att lösa tvisten själva och undvika rättegång. Om parterna inte kommer överens kan domaren erbjuda särskild medling då en medlare hjälper parterna att lösa tvisten mot en viss ersättning. Om parterna avstår medling eller om medlingen misslyckas, blir det rättegång.

Om särskild medling i domstol hos Sveriges Domstolar