Gå till huvudinnehåll

Lösa tvist i skiljenämnd

I avtal mellan företag är det vanligt att man har ett villkor om att eventuella tvister ska lösas genom skiljeförfarande. Ett sådant villkor kallas skiljeklausul. Ett skiljeförfarande är till skillnad från ett domstolsförfarande inte en offentlig process utan en privat metod för att lösa tvister.

Fördelar och nackdelar med skiljeförfarande

Om du funderar på att ta in en skiljedomsklausul i avtalet bör du överväga för- och nackdelar i just ditt fall.

Fördelar:

  • Det kan gå snabbare än ett domstolsförfarande. Tvisten avgörs i en enda instans istället för två, eller ibland tre, som det kan handla om i domstolsförfarande.
  • Tvisten behandlas under sekretess. Ingen utomstående får reda på tvistens innehåll, eller ens att det finns en tvist.
  • Parterna kan själva välja skiljemän som är specialister inom det område som tvisten berör.

Nackdelar:

  • Höga kostnader. Skiljemän och sekreterare betalas av parterna, en domstol tar inte betalt för tjänstemännens arbete. Handlar avtalet om något av mindre värde bör du inte ta in en skiljeförfarandeklausul i avtalet eftersom det kan bli en kostsam process.
  • Ett avgörande som upplevs felaktigt kan inte överklagas.

Skiljeklausulen

Det är viktigt att skiljeklausulen är tydligt utformad. Ange antalet skiljemän, var skiljeförfarandet ska äga rum, vilket språk och vilket lands lag som ska användas. Man kan också avtala om att ett förenklat skiljeförfarande ska användas eller att medling ska genomföras i första hand. Om man endast anger att tvister ska lösas i skiljenämnd, ska lagen om skiljeförfarande tillämpas.

Vad kostar ett skiljeförfarande

På Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts webbplats finns en kostnadskalkylator som du kan använda för att uppskatta kostnaden för ett skiljedomsförfarande, förenklat skiljedomsförfarande och medling. Tänk på att räkneverktyget endast tar fram kostnaden för sekretariatet. Kostnader för advokater, vittnen, utredningar med mera ingår inte.

Kostnadskalkylator hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Domstolsprocess trots skiljeklausul

Även om det finns en skiljeklausul i avtalet, kan en domstol lösa tvisten ändå. Men då krävs att ingen av parterna motsätter sig det. En domstol kan också bedöma att skiljeklausulen är oskälig och pröva tvisten ändå. Oskälig kan den till exempel vara om en part har en underlägsen ställning i avtalsförhållandet i jämförelse med den andra parten.

Tvister mellan företag och konsumenter ska domstolar normalt pröva, även om avtalet innehåller en skiljeklausul. Sådana tvister får i regel inte avgöras i skiljeförfarande. Däremot ställs det höga krav för att en skiljeklausul ska anses oskälig i ett avtal som gäller mellan två företag.

Skiljedomen

När förhandlingarna är klara, ska skiljemannen eller skiljemännen meddela sitt beslut i frågan, en så kallad skiljedom. Skiljedomen kan inte överklagas. En skiljedom är verkställbar i över 150 länder.

Om tvisten har lösts genom medling, blir resultatet ett avtal mellan parterna. Det avtalet kan göras verkställbart genom en skiljedom.

Ogiltigförklaring av skiljedom

En skiljedom kan ogiltigförklaras om skiljeförfarandet inte har uppfyllt gällande rättssäkerhetskrav, exempelvis att en skiljeman har varit jävig, en part inte har fått föra sin talan på rätt sätt eller att skiljeförfarandet har prövat en fråga som enligt svensk lag inte får avgöras av skiljemän.

En skiljedom kan ogiltigförklaras av hovrätten där skiljeförfarandet ägt rum. Då blir också skiljedomen offentlig.

Standardavtal

I vissa branscher tar branschorganisationer fram standardavtal med skiljeklausuler. Om man i sitt avtal hänvisar till ett sådant standardavtal, då gäller den klausulen (om man inte avtalar om annat).