Gå till huvudinnehåll

Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Här får du en introduktion till vilka krav som kan gälla för dina produkter och tjänster och hur du kan leva upp till dessa.

Varor eller tjänster som du säljer måste uppfylla olika krav, både sådana som är nedskrivna i regelverk och sådana som kunder ställer. De kan till exempel gälla funktion, säkerhet och märkning. Standarder hjälper dig att uppfylla dessa krav.

En standard är en samling regler och riktlinjer som företag, organisationer och/eller myndigheter har enats om. Standarder hjälper dig att undvika fallgropar, att skapa ordning och reda samt att sätta kravnivåer på produkter och tjänster. Dessutom kan de göra det enklare för dig att sälja dina produkter och tjänster på olika marknader.

Standarder finns inom de flesta områden, som industri, it, vård och miljö, och många av dem är europeiska eller internationella.

Svenska standardiseringsorgan

Nedan är några exempel på standardiseringsorgan som arbetar med att ta fram svenska, europeiska och internationella standarder. Där kan du också söka efter standarder.

Swedish Standards Institute (SIS)
Svensk Elstandard (SEK)
Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS)

Om du måste bevisa att kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är uppfyllda, kan du låta en oberoende ackrediterad organisation certifiera, kontrollera eller prova din vara, tjänst eller process.

  • Certifiering intygar att det du säljer uppfyller relevanta krav. Ibland kan du själv bestämma om du ska certifiera dina varor eller tjänster. Men det kan också vara obligatoriskt enligt lagar och regler eller det avtal du slutit med kunden.
  • Kontroller handlar om att regelbundet inspektera en produkt när den används för att försäkra sig om att den uppfyller specifika krav.
  • Provning rör oftast vissa egenskaper hos produkten, exempelvis hållfasthet för leksaker, brandrisk för kläder, eller kläm- och skärrisker för fällbara stolar.

Ta reda på vad som gäller för din produkt eller tjänst

Din branschorganisation kan informera om vad som gäller för certifiering, kontroll och provning i din bransch.

Mer om branschorganisationer på Tillväxtverkets webbplats

Ackrediterade organisationer är godkända för att göra jobbet

När du ska certifiera, kontrollera eller prova din vara eller tjänst kan du vända dig till organisationer som är ackrediterade hos myndigheten Swedac. Ackrediteringen betyder att de är kompetensgranskade, opartiska och har kvalitetssäkrade arbetssätt för att utföra analys, kalibrering, certifiering, kontroll och provning. På Swedacs webbplats kan du bland annat ta reda på vilka ackrediterade organ som finns inom ditt verksamhetsområde.

Mer om ackrediterade organ på Swedacs webbplats

En märkning innebär att tillverkaren garanterar att en vara eller tjänst uppfyller särskilda krav. Märkningen kan vara obligatorisk, som CE-märkningen för vissa produkter som ska säljas på EU:s inre marknad, men det finns också frivilliga märkningar.

Du har ansvar som tillverkare, importör eller distributör

Om din produkt inte omfattas av specifika regler, gäller de allmänna reglerna om produktsäkerhet. Du måste också följa regler om produktansvar och anmäla farliga produkter som du sålt på marknaden.

Hur du anmäler farliga produkter på Marknadskontrollrådets webbplats

Om du importerar eller distribuerar importerade varor till EU, Norge, Island eller Liechtenstein, ansvarar du för att produkterna uppfyller EU:s krav på produktsäkerhet och CE-märkning.

Du som tillverkare, importör eller distributör kan bli ekonomiskt ansvarig om en produkt inte är så säker som den bör vara och orsakar en skada.

Produktansvarslagen, produktsäkerhetslagen och Marknadskontrollförordningen på riksdagens webbplats

Produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats

Om importörers och distributörers ansvar på Marknadskontrollrådets webbplats

Marknadskontroll av produkters säkerhet

Vissa myndigheter kan utföra kontroller och förbjuda produkter som inte uppfyller relevanta krav. Tullverket samarbetar också med marknadskontrollmyndigheterna för att stoppa farliga varor vid gränsen.

Om marknadskontroll på Marknadskontrollrådets webbplats

Informationsplikt för kemikalier

Det är ditt eget ansvar att veta vad dina produkter innehåller, och i vissa fall att informera kunderna om det. Om din produkt innehåller vissa kemikalier måste du också anmäla det till EU:s register för kemikalieprodukter.

Om produktansvar för kemikalier

Krav vid export till länder utanför EU

När du exporterar till länder utanför EU kan länderna ha egna produktsäkerhetsregler. Även om din produkt följer en internationell standard kan det finnas nationella regler som avviker från den. Du bör kontakta myndigheter i det aktuella landet och Business Sweden kan också hjälpa dig att ta reda på vilka regler som gäller. Du kan certifiera produkterna i Sverige så de uppfyller säkerhetsreglerna för länder som är anslutna till olika avtal.

Om internationella avtal på Swedacs webbplats

Om internationella standarder på Business Swedens webbplats

CE-märkning: obligatorisk för vissa produkter, men förbjuden för övriga

Din produkt får bara vara CE-märkt om produkten finns på Europeiska kommissionens lista över vad som måste CE-märkas. Leksaker och personlig skyddsutrustning är exempel på sådant som måste CE-märkas, medan exempelvis barnvagnar, nappar och barnartiklar inte får CE-märkas.

Produkter som inte får CE-märkas ska ändå uppfylla nationella produktkrav om sådana finns. Det gäller varor och tjänster som säljs till konsumenter.

Grundregeln är att det bara är tillverkaren som kan CE-märka produkter. Men om du importerar en vara som inte är CE-märkt trots att den måste vara det, kan du CE-märka den om du räknas som tillverkare. Du hittar information om vilka kriterier de olika ekonomiska aktörerna ska uppfylla i Blue Guide.

Vägen till rätt CE-märkning på Post- och telestyrelsens webbplats

Blue Guide på Europeiska kommissionens webbplats

Läs om produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats

Så CE-märker du dina produkter hos EU-kommissionen

Andra obligatoriska och frivilliga märkningar

Förutom CE-märkning finns det andra obligatoriska och frivilliga märkningar som du kan certifiera dina varor eller tjänster med.

Obligatoriska märkningar på Marknadskontrollrådets webbplats

Frivilliga märkningar på Marknadskontrollrådets webbplats