Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter för bostadsrättsförening

Om bostadsrättsföreningen har andra inkomster än de som hör till fastigheten, ska de tas upp till beskattning.

En bostadsrättsförening beskattas antingen som ett privatbostadsföretag eller som ett oäkta bostadsföretag. Med privatbostadsföretag menas en svensk ekonomisk förening (eller aktiebolag) vars verksamhet till minst 60 procent består i att till de egna medlemmarna (delägarna) tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen (aktiebolaget). Uppfylls inte dessa krav ses föreningen som ett oäkta bostadsföretag.

Beskattning av bostadsrättsföreningar hos Skatteverket

Beskattning

Ett privatbostadsföretag beskattas inte för inkomster som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Har ett privatbostadsföretag andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. 

Ett oäkta bostadsföretag beskattas enligt vanliga regler för näringsverksamhet.

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att göra en bedömning av hur mycket inkomstskatt din bostadsrättsförening ska betala. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

F-skatt

En ekonomisk förening som driver näringsverksamhet kan bli godkänd för F‑skatt. Om föreningen blir godkänd för F-skatt innebär det att den själv sköter inbetalningar av skatter och avgifter till Skatteverket. För föreningens uppdragsgivare blir godkännandet för F-skatt ett bevis på att de inte behöver dra av skatt på ersättningar. I e-tjänsten kan du också registrera föreningen för moms och som arbetsgivare.

Anmäl via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Moms

I vissa fall är en bostadsrättsförening momsredovisningsskyldig. Det gäller om föreningen till exempel bedriver parkeringsverksamhet eller om föreningen är frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler.

Momsen ska redovisas i en momsdeklaration. Momsdeklarationen lämnas en gång per kvartal för föreningar som har en momspliktig omsättning som är lägre än 40 miljoner kronor per beskattningsår. Det går dock att ansöka om att få redovisa momsen varje månad istället. En bostadsrättsförening ska inte ta ut utgående moms på bostadsrättsavgifterna. Föreningen har inte heller rätt till avdrag för ingående moms på kostnader som föreningen betalar.

Överlåtelse och upplåtelse av bostadsrätt och hyresrätt har undantagits från momsplikt. Undantaget omfattar även föreningens eventuella tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar om det ingår i nyttjanderätten.

Beskattning och moms hos Skatteverket