Gå till huvudinnehåll

Anställningsavtal och avtalets innehåll

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Anställningsavtalet kan vara muntligt, men vissa väsentliga delar måste du lämna skriftligt.

Ett anställningsförhållande uppkommer när du och den anställda har kommit överens om ett avtal med information om anställningen och tjänsten. Anställningsavtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Därför är det lämpligt att upprätta ett anställningsavtal direkt när en person anställs där allt rörande anställningen regleras.

Är du bunden av ett kollektivavtal (som medlem i en arbetsgivarorganisation eller i form av hängavtal) måste du ta hänsyn till de bestämmelser som där regleras mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Det är viktigt att du informerar dina anställda om innehållet i kollektivavtal och hängavtal. 

Se gällande avtal hos Medlingsinstitutet

Anställningsavtalet behöver inte vara skriftligt, även muntligt avtal gäller. Men du måste skriftligt informera om vissa villkor för anställningen. Det ska du som huvudregel (se nedan) göra inom sju dagar efter att den anställda har börjat arbeta.

Du måste lämna följande uppgifter skriftligt:

 • Arbetsgivarens och den anställdas namn och adress.
 • Tillträdesdag.
 • Var den anställda ska utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats bör du förklara detta.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. Om befattningen är speciell kan du komplettera med en utförlig befattningsbeskrivning.
 • Vilken anställningsform det gäller – tillsvidare eller för en begränsad tid. Är det fråga om en särskild visstidsanställning (SÄVA) ska du informera arbetstagaren om detta vid anställningen. 
 • Om det är en tillsvidareanställning ska de uppsägningstider som gäller finnas med, eller också hänvisar du till LAS eller kollektivavtalet.
 • Om det är en anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag framgå (eller andra villkor för att anställningen ska upphöra).
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Ingångslön och andra förmåner (till exempel fri bil och friskvård).
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.
 • Normal arbetstid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Rutiner för besked om arbetstidens och jourtidens förläggning. 
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester. 
 • Formalia vid uthyrning. 
 • Utbildning som arbetsgivaren tillhandahåller. 
 • Vad som gäller om arbetsgivaren eller arbetstagaren vill avsluta anställningen. 
 • Information om att arbetsgivaren betalar sociala avgifter. 
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal som är tillämpligt.
 • Villkor för utlandsjobb om stationeringen avses vara längre än fyra på varandra följande veckor. Informationen ska du lämna före avresan.
 • Arbetstagarens sociala skydd, det vill säga sjuklön, avsättning till tjänstepension samt andra försäkringar som arbetsgivaren betalar för. 

Om villkoren för anställningen ändras behöver du som arbetsgivare komma överens med den anställda om de nya villkoren. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) på Riksdagens webbplats

Anställningsavtalet bör också innehålla det som beskrivs nedan. 

Beskriv arbetsuppgifterna

En anställd är skyldig att utföra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Detta kallas för arbetstagarens arbetsskyldighet. Du måste skriftligt informera den anställda om vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som den anställda förväntas utföra. Det är klokt att i anställningsavtalet ange till exempel att arbetstagaren har arbetsskyldighet även utöver nuvarande arbetsuppgifter.  

Lojalitetsplikt

Alla anställda har lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. I allmänna termer innebär detta att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget.  

Tystnadsplikt

Tystnadsplikten följer i grunden av lojalitetsplikten. Tystnadsplikten innebär att en anställd inte får lämna ut eller utnyttja information som kan skada arbetsgivaren. Tystnadsplikt kan exempelvis handla om vilka som är företagets kunder eller hemliga tillverkningsmetoder. Skydd för företagshemligheter regleras i en särskild lag. 

Inom vissa yrken förekommer särskilt stränga krav på tystnadsplikt. Denna bör du i så fall beskriva i anställningsavtalet. Särskilt ett villkor om att tystnadsplikten gäller även efter anställningstidens slut kan vara lämpligt att ta in i anställningsavtalet. 

Lagen om företagshemligheter på Riksdagens webbplats

Konkurrensförbud

Visserligen har de anställda en lojalitetsplikt gentemot dig som arbetsgivare. Men det kan ändå vara bra att skriva in att en anställd inte får bedriva konkurrerande eller arbetshindrande verksamhet medan anställningen pågår eller utnyttja kunskaper om företaget om hen byter arbetsgivare eller startar ett eget företag (till exempel inom ett år).

Begränsningen får enligt allmänna avtalsrättsliga principer inte vara oskälig. För att formulera konkurrensbegränsningar som ska gälla även efter anställningens upphörande bör du konsultera en sakkunnig.