Gå till huvudinnehåll

Anställa utländska medborgare i Sverige

När du anställer en utländsk medborgare för arbete i Sverige gäller olika skatteregler beroende på hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Som huvudregel gäller den svenska socialförsäkringen.

Kanske har du precis anställt någon med särskild kunskap om viss kultur eller språk i din verksamhet. Skillnaderna mellan hemlandet och arbetslandet kan vara stora för den nyanlända medarbetaren. Den som nyss blivit anställd kan därför behöva hjälp med vissa praktiska detaljer i början, som kontakt med Försäkringskassan, bank, telefonbolag och försäkringsbolag med mera.

För att undvika kulturkrockar på arbetsplatsen, eller i varje fall minska risken för dem, bör du utse en eller flera handledare som kan vägleda den nyanställda. Lägg vikt vid frågor som rör arbetskultur, sociala samspel och rutiner, det kan underlätta introduktionen.

Engagera gärna din övriga personal i introduktionen av den anställda, kanske kan de ansvara för olika delar av introduktionen?

Introduktionsjobb – stöd för dig som anställer en nyanländ

Du kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen om du anställer en person som är ny i Sverige och som har fyllt 20 år. Stödet lämpar sig utmärkt när du exempelvis behöver rekrytera i bristyrken. Personen du väljer att anställa kan kombinera sin tid i ditt företag med utbildning som möter ditt behov som arbetsgivare.

Introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Skattskyldighet

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten kan dock vara undantagen beskattning enligt bestämmelser i skatteavtal.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationella anställningar.

Om den anställda är bosatt i ett land utanför EU måste du också kontrollera att personen har rätt att arbeta och uppehålla sig i Sverige. Du ska också underrätta Skatteverket genom blanketten Underrättelse – Anställning av utlänning (SKV 1160).

Vad du som arbetsgivare ska kontrollera hos Migrationsverket

Skatteverkets översikt för internationella anställningar

Skatteverkets blankett Underrättelse – Anställning av utlänning (SKV 1160)

Kortare tid än sex månader

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Du eller den anställda ska lämna en ansökan om SINK till Skatteverket. Om den anställda vill beskattas enligt inkomstskattelagen ska ni tydligt ange det under "Övriga upplysningar och yrkanden" på ansökan. Den anställda får ett samordningsnummer samtidigt som hen ansöker om att bli beskattad enligt SINK.

Hur du ansöker om SINK hos Skatteverket

Längre tid än sex månader

Vanliga beskattningsregler gäller när du anställer någon som bor utomlands och befinner sig i Sverige under sex månader eller mer. Det innebär att den anställda omfattas av samma skatteregler som personer bosatta i Sverige.

Den anställda ansöker om A-skatt och ska lämna inkomstdeklaration. Även om den anställda inte ska folkbokföras i Sverige måste hen skatteregistrera sig hos Skatteverket för att få ett samordningsnummer.

Om samordningsnummer hos Skatteverket

Vistelse i Sverige i ett år eller mer

En anställd som ska vistas i Sverige under längre tid än ett år ska normalt folkbokföras i Sverige. Medborgare i ett annat EU-land som kommer hit för att arbeta eller studera har automatisk uppehållsrätt i Sverige. Övriga medborgare utanför Norden behöver uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Den anställda måste personligen besöka Skatteverket för att ansöka om att bli folkbokförd i Sverige och ansöker samtidigt om A-skatt. Det är vanliga beskattningsregler som gäller och den anställda ska lämna inkomstdeklaration.

Information om folkbokföring för den som flyttar till Sverige hos Skatteverket

Arbetsgivardeklaration

Du som arbetsgivare ska varje månad redovisa de ersättningar och skatteavdrag du har gjort för respektive anställd. Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen i e-tjänsten Lämna arbetsgivardeklaration på skatteverket.se.

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag hos Skatteverket

Om arbetsgivardeklaration på individnivå hos Skatteverket

Socialförsäkring

Den anställda kan bara omfattas av ett lands socialförsäkringssystem, i regel gäller arbetslandets försäkring. Därför ska du normalt betala svenska arbetsgivaravgifter på ersättningar till anställda som är bosatta utomlands men som arbetar i Sverige. Det gäller även när de beskattas enligt SINK (med några få undantag).

Om den anställda arbetar i flera länder åt en eller flera arbetsgivare kan det dock finnas undantag från huvudregeln. Be i sådana fall den anställda att visa upp ett intyg om vilket lands socialförsäkring hen ska tillhöra. Ta kontakt med Försäkringskassan om du är osäker på i vilket land du ska betala social avgifter.

Om en anställd visar upp ett intyg om att hen tillhör ett annat lands socialförsäkring (A1-intyg/E101-intyg), innebär det att du som arbetsgivare måste betala socialavgifter i det land där den anställda är socialförsäkrad. Det är möjligt att avtala om att den anställda själv betalar sina socialavgifter, men normalt innebär det inte att du befrias från dina skyldigheter i de fall den anställda inte följer avtalet.

Kontakta Försäkringskassan

Använda utstationerade arbetstagare

Om ditt företag planerar att använda arbetstagare som är anställda i andra länder för utföra ett arbete i Sverige kan det vara fråga om så kallad utstationering. Då finns det några saker du måste göra. Annars riskerar du att behöva betala en sanktionsavgift.

Vad är utstationering?

Utstationering till Sverige innebär att:

  • en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid
  • det finns en mottagare i Sverige av den tjänst som arbetstagaren ska utföra.

En tjänst är någon form av arbete som arbetstagaren ska utföra mot ersättning. Du som köper tjänsten och alltså använder utstationerade arbetstagare kallas tjänstemottagare.

Du är också tjänstemottagare om du hyr in arbetstagare från ett företag i ett annat land för att utföra tjänsten. Arbetstagarna kan vara uthyrda till dig direkt från en arbetsgivare i utlandet eller indirekt via ett annat företag i utlandet.

Mer om vad utstationering är, Arbetsmiljöverkets webbplats

Vad måste jag göra om jag använder utstationerad arbetskraft?

Den arbetsgivare i utlandet som utstationerar arbetstagare till dig ska anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska också lämna dig dokumentation om att hen anmält utstationeringen senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.

Om du inte fått någon dokumentation, ska du meddela det till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter att arbetet i Sverige har börjat. Gör du inte det, kan du få betala en sanktionsavgift.

Mer om tjänstemottagarens skyldigheter och hur du meddelar Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets webbplats

Varför ska jag göra det här?

Arbetsmiljöverket behöver kunna kontrollera att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige har anmält utstationeringen. Syftet är att Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter ska kunna se till att utstationerade arbetstagare i Sverige får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till enligt Sveriges lagar och kollektivavtal.