Gå till huvudinnehåll

Minderåriga anställda

När du ska anställa någon som är minderårig, det vill säga under 18 år, gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter.

Anledningen till att minderårigas arbete regleras noggrant är att deras mognadsgrad skiljer sig från vuxnas och de har svårare att bedöma risker och konsekvenser. Det är därför extra viktigt att du som arbetsgivare gör en riskbedömning och tar ställning till vilka uppgifter den minderårige ska ha. Du ska också se till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner.

Myndigheten som har regler om arbetstider och arbetsuppgifter är Arbetsmiljöverket.

Reglerna i sin helhet finns i deras föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03).

Introduktion

Som arbetsgivare ska du se till att den minderårige får en introduktion, som inne­håller information om arbetsuppgifterna och riskerna. Du måste försäkra dig om att hen har förstått informationen. Introduktionen är särskilt viktig för minder­åriga som saknar tidigare arbetslivs- eller yrkeserfarenhet.

Information till skyddsombud och handledare

Du måste också informera eventuellt skyddsombud om vilka arbetsuppgifter den minderårige ska ha och utse en handledare. Handledaren ska ha fyllt 18 år och bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna och kun­skaper om risker och skydd.

Vad får minderåriga arbeta med?

Minderåriga får inte ha arbetsuppgifter som innebär särskilda risker. Den som inte fyllt 18 år får till exempel aldrig utföra arbete med asbest, dykeriarbete, bevakningsarbete eller transport av pengar och värdehandlingar utanför arbetsstället.

Minderåriga får inte heller utföra riskfyllda arbetsuppgifter ensamma.

Vad som räknas som riskfyllda arbetsuppgifter står i bilaga 1 till själva föreskriften.

Läs mer om reglerna:

Arbetstider

Det finns särskilda regler för minderårigas arbetstider. Arbetstiden får inte hindra skolgången eller möjligheten att ta sig till skolan för ungdomar. Läs om reglerna för arbetstider, dygnsvila och veckovila för minderåriga i broschyren och vägledningen ovan.

Risker i branscher där ungdomar jobbar

När du gör din riskbedömning är det bra att ha så mycket kunskap som möjligt om riskerna. Arbetsmiljöverket har gett exempel på några risker i branscher där många unga jobbar.

Arbetsmiljön i olika branscher, information om risker per bransch

Yngre barn

Den som är under 13 år får i regel inte jobba men det finns undantag. Du kan behöva söka tillstånd från Arbetsmiljöverket om du anställer barn under 13 år i något av de olika undantagsfallen.

Arbetsuppgifter för minderåriga - yngre barn

Praktik

Ansvaret för en elev som är ute på praktik ligger både hos praktikplatsen och skolan.

Praktik för unga

Till din hjälp

Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta - en sammanfattning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3

För arbetsgivare till unga i arbetslivet (introducerande webbsida om regelverket)

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)